Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Erindringar vid Afhandlingen om vissa Sysslor och Göromål i Samhället, som kunde vara Qvinnokönet tilhörige – debattskrift från 1794

Här resonerar en okänd författare om vilka yrken som skulle kunna vara lämpliga för kvinnor. Bland annat diskuteras vilken roll kvinnor borde ha inom sjukvården och handeln samt huruvida kvinnor passar som skräddare och frisörer.

Författaren är för en vidare ”odling af Fruntimrens Snille” men är ”tillika af den särskilda Mening: at härutinnan bör iagttagas mycken Försigtighet, en fullkomlig Frihet vara lämnad; så at, när man drifves af Ömhet at skaffa Qvinnokönet et vidsträcktare Fält at ingå uti Slögder och Näringar, Vetenskapers och Konsters idkande, man därigenom icke drager Fruntimren ifrån sine angelägnaste Göromål inom Hushållet, och såmedelst betager hela Samhället den nödiga Tilsynen vid späda Barnens Ans och Upfostran/…/”

Vidare är den anonyme skribenten skeptisk till att ”företaga en hufvudsaklig Ändring uti den Delning af Göromålen Könen emellan, hvilken Sjelf naturligast synes hafva jämkat sig; de finnas uti Sakens Natur, samt af en mångårig Sed och Erfarenhet”.

Författaren argumenterar även för en större näringsfrihet. 

Utgiven i serien Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige Kunskaper. I. Bandet. IV. Stycket. Texten är inbunden med andra texter i serien, det här är sidan 111-121.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad