Läs skylten
Text
Författare: Spånga fornminnes- och hembygdsgille, Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Skålgropsten med 28 skålgropar

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Skålgropar förekommer på större stenar eller hällar som små utmejslade skålformiga gropar från bronsåldern (1500-500 f. Kr.) Skålgroparna tolkas som offergropar. Här vid Akalla by har människor bott redan under bronsåldern. Intill detta block finns ett gravfält med cirka 30 stensättningar.

Nära Akalla har vid arkeologiska undersökningar konstaterats boplatslämningar från bronsåldern. 1974 undersöktes ca 100 meter norr om denna plats vid Sveaborgsgatan, två gravar från yngre bronsåldern. I en av gravarna påträffades en bronsspiral, som har använts som hårprydnad. 

Inom Stockholms stad finns ca 20 skålgropsstenar. Skålgropar kallas ibland för älvkvarnar. Man trodde att älvorna malde sin säd i groparna. På 1800-talet var skålgroparna förknippade med övernaturliga krafter.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad