Text
Författare: Fundin, Knut Johan. Stockholms stadsarkiv

Missnöjd patient vill ha ny hypnos som neutraliserar den förra - brev till Dr Nyström 1892

Knut Johan Fundin, 33, anser sig vara felbehandlad av läkaren Anton Nyström. Fundin håller inte med doktorn om att hans "slöhet" och "tröghet" är en själssjukdom utan menar att det är en fysisk åkomma. Därför vill han att Nyströms förra hypnos "neutraliseras" med en ny eftersom Fundin anser att "en tillökning af min energie snarare skadar än gangnar mig" innan han blivit av med den fysiska sjukdomen.

Knut Johan Fundin går att finna i det Digitala Rotemansarkivet, dock inte för november 1892, när det här brevet är skrivet. Tre månader senare, den 9 januari 1893, skriver han sig, med yrkestiteln "kemist" på Nybrogatan 51 på Östermalm. Det finns också en del "sociala anteckningar" om Fundin.

Brevet renskrivet:

Stockholm den 10 November 1892

Ärade herr doktor!

Då jag var hos Eder och blef hypnotiserad, så beskref jag mitt tillstånd af tröghet, slöhet, slapphet och energilöshet såsom uti min tanke varandes sympton af någon slags sjuklighet eller sjukdom, hvilken, jag då trodde mig äga, och för hvilken jag om möjligt sökte att finna bot. Min afsigt med att gå till Eder var ingalunda den, att jag ovillkorligen ville blifva hypnotiserad, utan botad för den sjukdom, jag ägde eller ansåg mig äga, och då Ni ville börja att hypnotisera mig, lefde jag ännu uti den tron, att Ni därigenom blott ville bota min sjukdom, som jag då ansåg vara fysisk, och hvilket jag ännu tror, den vara eller hafva varit, och, såsom en naturlig följd af botand et af denna fysiska sjukdom, ansåg jag, att min förlorade energie skulle återkomma utaf sig själf.

Men då Ni icke behandlade mig på annat sätt än såsom varande speciellt själssjuk och i behof af höjandet af den andliga förmögenhet, som kallas viljan, så förstår Ni väl, att jag med den tanke och öfvertygelse, som jag då hade och ännu har om mitt då varande tillstånd icke kan komma till någon annan slutsats än den att Ni behandlade mig orätt och origtigt.

Då jag lemnade Eder, så var Ni af den utsökta godheten att lofva mig vidare hypnotisk behandling om det skulle behöfvas, och alldenstund jag fortfarande tror och anser mig vara fysiskt sjuk och att en tillökning af min energie snarare skadar än gangnar mig så länge denna fysiska sjukdom icke först är botad, så anser jag mig vara i behof af en hypnotisk behandling som helt och hållet neutraliserar den förra (hvarken mer eller mindre)

Jag är ju ingen sakkunnig person, då det gäller att behandla vare sig andliga eller fysiska sjukdomar, men det må likväl tillåtas mig att säga min öfvertygelse, hvartill jag dels har kommit genom min egen eftertanke, och hvilken äfven tyckes hafva blifvit bekräftad utaf min erfarenhet, och hoppas jag Ni icke därför misstycker och anser mig vara otacksam, då Ni i alla fall af vänlighet och oegennytta ju blott ville hjälpa och icke stjälpa mig.

Högaktningsfullt

K J Fundin

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad