Text
Författare: Håkansson, Johan. Stockholms stadsarkiv

”Snar hjelp är min enda räddning från att bliva utkastad på gatan” – brev till Dr Nyström 1894

Doktor Anton Nyström var bland många känd som de fattigas vän. Nyström hade bland annat grundat Stockholms Arbetareinstitut, där arbetare kunde gå på kurser och föreläsningar till en hyfsat billig penning. Ibland fick han brev av människor som behövde hjälp. Det här brevet är skrivet av Johan Håkansson:

Stockholm den 8 januari 1894

H Herr Doktor A Nyström

Jag får för det första önska ett godt nytt år samt en lycklig framtid både för eder skapelse och eder sjelf och doktorinnan, jag men[ar] Institutet som nu snart är färdigt

Herr doktor tag ej illa upp eller blif alltför mycket misnöjd med mig då jag vänder mig till eder uti min nöd jag haver varit [svårtytt] att 3 ½ års tid kunnat arbeta då dertill jag den 30 augusti förlidet år blef skadad genom ett fall en trappa föll ut på gatan och då skaddade mig i högra axlen och huvudet och måste på grund derutaf vårdas på sjukhus hvarifrån jag ej ännu ej är återstäld hvilket ytterligare gort det för mig svårare att kunna leva då dertill min hustru haver varit sjuk sedan jul så att hon måste stänga den cigarrbod som hon havit uti 2 ¼ år hon är viserligen bätre nu. Men det oacktadt kan hon ej fortsätta; goda doktor misstyck ej min bön: alla mina resurser är nu för mig utsinade hyran för ett halft år är obetalt jag har fått lof att erhålla uppskof till den 15de januari sedan får jag flytta om jag ej kan betala. Julen hav er varit mycket svår för mig.

Goda doktor Hjelp mig i min svåra belägenhet var god och åstadkom en insamling på en lista åt mig hos doktorns bekantskaper snar hjelp är min enda räddning från att bliva utkastad på gatan

Min nöd är stor ja mycket stor jag hade aldrig trott att jag skulle behöfva tillgripa denn för mig svåra utväg jag står i stor tacksmahetsskulld till doktorn och alla dem som hjelper mig i min stora nöd…

Teknar med Högaktning
vänligen Johan Håkansson

P.S. Jag hafver gort lista färdig ifall doktorn ville vara god och befalla min vördsamma begäran som jag tror doktorn ej vägrar min bön

Vänligen Joh. Håkansson

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad