Text
Författare: Värmdö skeppslag häradsrätt. Stockholms stadsarkiv

August Strindberg - dömd för ärekränkning i Värmdö häradsrätt

Den 8 maj 1891 hade August Strindberg lämnat in en skrivelse till Kyrko- och skolrådet i Värmdö församling. I skrivelsen anklagade han en kvinna, Marie Caroline David, för bland annat homosexualitet, vilket var olagligt vid den här tiden. Han hade också påstått att hon var alkoholiserad och allmänt illa ansedd.

 Den 19 juli 1892 dömdes August Strindberg av Värmdö skeppslags häradsrätt till böter för att ha spridit ärekränkande rykten om Marie Caroline David. 

 Läs domen här:

Samma dag Uti det här ofvan under nr 23 antecknade målet mellan danske undersåten ogifta Marie Caroline David å ena, samt Skriftställaren August Strindberg, å andra sidan, afkunnades följande af Tingsrätten vid enskild överläggning beslutade

Utslag

Som Skrifttställaren August Strindberg erkänt att han till Kyrko- och Skolrådet i Wermdö församling den 8 Maj 1891 ingifvit skrift, hvari han om Marie Caroline David påstått, att hon skulle i sin födelsedstad vara beryktad för sådant förhållande som i svenska Strafflagens 18 Kap. 10§ vidröres och som ännu beläggas med straffarbete i högst Två år samt derjämte vara ett illa kändt, åt drykenskap hemfallet fruntimmer med dålig vandel, men dessa beskyllningar måste anses hafva skett af obetänksamhet, alltså pröfvar Tingsrätten rättvist döma honom, August Strindberg, dels i förmåga af 16 kap 7§ SL för det han om Marie Caroline David utspridt ärekränkande dikt att böta 75 kronor, dels ock i förmåga af 8 § samma Kap. och lag för det han emot Marie Caroline David utsatt rykte om last, som för hennes ära, goda namn och medborgerliga anseeende menlig är att böta 25 kronor eller i sin bot att böta 100 kronor, samt förpliktiga honom att för det lidande, som genom berörda beskyllningen måste anses vara Marie Caroline David tillskyndadt, i skadestånd utgifva 50 kronor skolande Strindberg ersätta Marie Caroline Davids rättegångskostnad med skäliga ansedda 209 kronor 80 öre. Besvärshävisning för bötfäld sat. dag Månd den 8 Augusti.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad