Första sidan i utlåtandet (som har 12 sidor sammanlagt) med titel och början av texten.
Text
Författare: Stockholms stadskollegium. Stockholms stadsarkiv

Stadskollegiets utlåtande om Anna Johansson-Visborgs stiftelses bostadshus i Kristineberg 1947

Anna Johansson-Visborgs stiftelsen ville ordna bra och billiga bostäder för kvinnor med låga inkomster. Ett av stiftelsens hus ligger vid Thorildsplan och uppfördes i samarbete med Stockholms fastighetskontor. Stadskollegiets utlåtande beskriver kommunens förutsättningar för att medverka i byggprojektet.

Stadskollegiet var en äldre motsvarighet till Stockholms kommunstyrelse. Utlåtandet är från 1947 och har titeln ”Utlåtande angående förslag om stadens medverkan till uppförande av en bostadsbyggnad i kvarteret Fasanen (vid Lindhagensgatan och Drottningholmsvägen) inom stadsdelen Kristineberg”. 

Anna Johansson-Visborgs stiftelse grundades 1944. Anna Johansson-Visborg (1876-1953, "Bryggar-Anna") var en socialdemokratisk kommunpolitiker, fackföreningsledare och folkbildare. Hon medverkade till att uppföra flera bostadshus för kvinnor med låg inkomst, bland annat det så kallade ”Kvinnohuset” i Stadshagen år 1944.

Bostadshusen i kvarteret Fasanen uppfördes 1949 och ägs fortfarande av Anna Johansson-Visborgs stiftelse (år 2021). Du hittar ritningar över husen under "Mer i Stockholmskällan".

Vad står i utlåtandet?

Texten inleds med Fastighetsnämndens förslag till samarbete. Där ingå också en beskrivning av vad byggnaden är tänkt att innehålla (citat):

”Byggnaden skall enligt förslaget inrymma — förutom affärslokaler, biograf och restaurang — sammanlagt 123 lägenheter, varav 25 om 3 rum och kök, 44 om 2 rum och kök, 23 om 1 rum och kök med matplats samt 31 om enkelrum med kokvrå eller kokskåp. Samtliga lägenheter äro avsedda att erhålla fullt modern inredning med badrum, kylskåp m. fl. anordningar.”

Syftet för stiftelsen beskrivs så här (citat):

”Anna Johansson-Visborgs stiftelse har (…) till ändamål att i fastighet, som av stiftelsen uppförts eller inköpts, av uppkommen vinst bereda helt eller delvis fria bostäder åt behövande ensamstående personer eller familjer, vilka under minst tre år varit bosatta och haft hemortsrätt inom Stockholms stad, med företrädesrätt intill 30 % för dem som äro eller varit anställda inom bryggeriindustrien i Stockholm. I stiftelsen tillhörig fastighet må jämväl inrymmas ändamålsenliga sociala välfärdsinrättningar till förmån för hyresgästerna.”

Utlåtande diskuterar sedan stiftelsens verksamhet, argument kring samarbetet och ekonomiska konsekvenser för staden. Stadskollegiet avslutar med att godkänna förslaget, men med villkor att kommunen får mer påverkan och insyn i stiftelsen under byggnadstiden.

Bland annat ska fastighetsnämnden utse två ledamöter till stiftelsens styrelse och en revisor för granskning av räkenskaperna. Staden vill också ha rätt till hyreskontroll och godkänna hyresgäster i huset. Villkoren sammanfattas i 6 punkter (citat):

”Stadskollegiet tillstyrker förslaget och hemställer alltså, 
att stadsfullmäktige måtte 
1) bemyndiga fastighetsnämnden att till fru Anna Johansson-Visborgs stiftelse med tomträtt på 60 år mot en årlig avgäld av 29,750 kronor, vilken under de tio första åren av upplåtelsetiden reduceras till 21,000 kronor, och på i övrigt av fastighetsnämnden föreslagna villkor samt med den tillämpning i fråga om urval av hyresgäster, som av kammarkontoret föreslagits, upplåta ovan omförmälda tomtområde om cirka 2,800 kvm i kvarteret Fasanen inom stadsdelen Kristineberg; 

2) bemyndiga fastighetsnämnden att av de medel, som ställts till nämndens förfogande för sekundärbelåning av bostadsbyggnader, utlämna lån i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 15 april 1946, § 17, punkt 3, mot säkerhet av inteckningar, belägna inom ett belopp, lika med byggnadskostnaden, minskat med stiftelsens egen insats, 300,000 kronor; 

3) bemyndiga fastighetsnämnden att av anvisade förlagsmedel utlämna byggnadskreditiv till stiftelsen på sedvanliga villkor; 

4) bereda fastighetsnämnden gottgörelse för nämnda upplåtelse med 8,750 kronor per år under stattiteln 8. Åtgärder till bostadsbristens bekämpande; 

5) till bestridande av vissa grundläggningskostnader vid tomtens bebyggande anvisa fastighetsnämnden ett tilläggsanslag å 75,000 kronor till nämndens anslag i 1947 års stat för planering av tomtmark, att utgå av de i innevarande års stat till stadsfullmäktiges förfogande ställda medlen för oförutsedda utgifter; samt 

6) utse dels två ledamöter i styrelsen för Anna Johansson-Visborgs stiftelse för tiden intill 1950 års ordinarie styrelsesammanträde, dels ock en revisor för granskning av stiftelsens räkenskaper och förvaltning under åren 1947-1949.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad