Rapport om försöket att omvända Erickssönerna
Text
Författare: Hermonius, Michael (1680-1749). Stockholms stadsarkiv

Kyrkoherdar rapporterar om fruktlöst försök omvända Erickssönerna

Bröderna Jacob och Erick Ericksson från Österbotten i Finland blev i maj 1733 dömda till landsförvisning i Åbo för sin kritiska inställning till kyrkan. Erickssönerna var en del av den radikalpietitiska rörelsen som betonade hjärtfromhet och den personliga kontakten med gud framför kyrkans i deras tycke meningslösa ceremonier. I väntan på att Kungliga Majestätet skulle fastlå domen om landsförvisning reste bröderna till Stockholm. I april 1734 får stadens prästerskap i uppdrag att göra ett nytt försök att få Erikssönerna in på den "rätta vägen". Här rapporterar kyrkherdarna Hermonius och Eckman hur de lyckats med saken.

Texten renskriven:

Till ödmiukt föllje af Ven. Consistorii befallning, hafwa underteknade talt med herr Cornetten Jacob Erichsson, och dess Broder Sergeanten Eric Erichsson, och försökt, huru wida the skulle till någon ändring i sina irriga meningar förmås kunna. Under berörde samtal, heilket skiedt med stillhet och sachtmodighet å begges sidor hafwa wy befunnit, at alt hwad wy af Gudz h. ord förestält och föreställa kunnat, är tillförene af Ven. Consistorio i Åbo widlyfteligen deduceradt, och at de therpå ey annorledes swara weladt, än som de tillförene så wäl skrifteligen, som munteligen, för Kongl May:tz och Riksens håfrätt i Åbo, samt Ven. Consistorio der i sammastädes sig utlåtit, så att de till ingen ändring i sine meningar bringas kunna, utan åstunda ju förr, ju hellre, obehindrade få begifwa sig utur riket. Stockholm d. 3 Maji 1734.

Michael Hermonius
Svårtydda initialer Eckman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad