Rapport om försöket att omvända Erickssönerna
Text

Kyrkoherdar rapporterar om fruktlöst försök omvända Erickssönerna

Bröderna Jacob och Erick Ericksson från Österbotten i Finland blev i maj 1733 dömda till landsförvisning i Åbo för sin kritiska inställning till kyrkan. Erickssönerna var en del av den radikalpietitiska rörelsen som betonade hjärtfromhet och den personliga kontakten med gud framför kyrkans i deras tycke meningslösa ceremonier. I väntan på att Kungliga Majestätet skulle fastlå domen om landsförvisning reste bröderna till Stockholm. I april 1734 får stadens prästerskap i uppdrag att göra ett nytt försök att få Erikssönerna in på den "rätta vägen". Här rapporterar kyrkherdarna Hermonius och Eckman hur de lyckats med saken.

Texten renskriven:

Till ödmiukt föllje af Ven. Consistorii befallning, hafwa underteknade talt med herr Cornetten Jacob Erichsson, och dess Broder Sergeanten Eric Erichsson, och försökt, huru wida the skulle till någon ändring i sina irriga meningar förmås kunna. Under berörde samtal, heilket skiedt med stillhet och sachtmodighet å begges sidor hafwa wy befunnit, at alt hwad wy af Gudz h. ord förestält och föreställa kunnat, är tillförene af Ven. Consistorio i Åbo widlyfteligen deduceradt, och at de therpå ey annorledes swara weladt, än som de tillförene så wäl skrifteligen, som munteligen, för Kongl May:tz och Riksens håfrätt i Åbo, samt Ven. Consistorio der i sammastädes sig utlåtit, så att de till ingen ändring i sine meningar bringas kunna, utan åstunda ju förr, ju hellre, obehindrade få begifwa sig utur riket. Stockholm d. 3 Maji 1734.

Michael Hermonius
Svårtydda initialer Eckman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dödssjuke Lindgren vill vara sin egen präst 1734

Dödssjuke Lindgren vill vara sin egen präst 1734

Johan Conrad Dippels vistelse i Sverige samt dippelianismen i Stockholm 1727-1741

Johan Conrad Dippels vistelse i Sverige samt dippelianismen i Stockholm 1727-1741

Kyrkokritiske Lindgren begravd utan präst

Kyrkokritiske Lindgren begravd utan präst

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Prästerskapet beordras försöka få Erickssönerna på rätta vägen igen

Prästerskapet beordras försöka få Erickssönerna på rätta vägen igen