Kunglig order om att försöka få Erikssönerna tillbaka till statsreligionen.
Text

Prästerskapet beordras försöka få Erickssönerna på rätta vägen igen

Bröderna Jacob och Erick Ericksson från Österbotten i Finland blev i maj 1733 dömda till landsförvisning i Åbo för sin kritiska inställning till kyrkan. Erickssönerna var en del av den radikalpietitiska rörelsen som betonade hjärtfromhet och den personliga kontakten med gud framför kyrkans i deras tycke meningslösa ceremonier. I väntan på att Kungliga Majestätet skulle fastlå domen om landsförvisning reste bröderna till Stockholm. I april 1734 får stadens prästerskap denna order att göra ett nytt försök att få Erikssönerna in på den "rätta vägen".

Texten renskriven:

Friedrich med guds nåde Sweriges, Giötes och Wändes Konung. p. p. p
Landtgrefwe till Hessen. p. p. p.

Wår ynnest och nådige benägenhet med Gud alsmäcktig Trokienare. Præses och samtel: Consistoriales, Så som uppå wår och Riksens Åbo hofrätts underdånige betänkande af d. 4 Maii 1733, det försökas må huruwida Cornetten Jacob Ericsson och dess Broder Sergeanten Eric Ericsson, igenom någon af Prästerskapet här i staden inom en wiss förelagd tid än  kunde stå att ifrån sina irriga meningar ledas in på rätta wägen igen. Altså är härmed Wår nådige willja och befallning, det I utseen och förordnan någre skickelige Prestmän att derom tala med ben: de Ericssönner och försöka huruwida de inom Tre wekors tid skulle till någon ändring i sina meningar förmå hwarom wi sedermera förwänte Eder underdånige berättelse; och Wi befalle Eder Gud Alsmäcktig nådel: Stockholm i Råd Cammaren d. 4 April 1734
Friedrik

/Bernhard Cederholm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dödssjuke Lindgren vill vara sin egen präst 1734

Dödssjuke Lindgren vill vara sin egen präst 1734

Kyrkoherdar rapporterar om fruktlöst försök omvända Erickssönerna

Kyrkoherdar rapporterar om fruktlöst försök omvända Erickssönerna

Kyrkokritiske Lindgren begravd utan präst

Kyrkokritiske Lindgren begravd utan präst