Text
Författare: Cederholm, Bernhard, Kongliga Maj:t. Stockholms stadsarkiv

Prästerskapet beordras försöka få Erickssönerna på rätta vägen igen

Bröderna Jacob och Erick Ericksson från Österbotten i Finland blev i maj 1733 dömda till landsförvisning i Åbo för sin kritiska inställning till kyrkan. Erickssönerna var en del av den radikalpietitiska rörelsen som betonade hjärtfromhet och den personliga kontakten med gud framför kyrkans i deras tycke meningslösa ceremonier. I väntan på att Kungliga Majestätet skulle fastlå domen om landsförvisning reste bröderna till Stockholm. I april 1734 får stadens prästerskap denna order att göra ett nytt försök att få Erikssönerna in på den "rätta vägen".

Texten renskriven:

Friedrich med guds nåde Sweriges, Giötes och Wändes Konung. p. p. p
Landtgrefwe till Hessen. p. p. p.

Wår ynnest och nådige benägenhet med Gud alsmäcktig Trokienare. Præses och samtel: Consistoriales, Så som uppå wår och Riksens Åbo hofrätts underdånige betänkande af d. 4 Maii 1733, det försökas må huruwida Cornetten Jacob Ericsson och dess Broder Sergeanten Eric Ericsson, igenom någon af Prästerskapet här i staden inom en wiss förelagd tid än  kunde stå att ifrån sina irriga meningar ledas in på rätta wägen igen. Altså är härmed Wår nådige willja och befallning, det I utseen och förordnan någre skickelige Prestmän att derom tala med ben: de Ericssönner och försöka huruwida de inom Tre wekors tid skulle till någon ändring i sina meningar förmå hwarom wi sedermera förwänte Eder underdånige berättelse; och Wi befalle Eder Gud Alsmäcktig nådel: Stockholm i Råd Cammaren d. 4 April 1734
Friedrik

/Bernhard Cederholm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad