Fasadritning i tusch på transparent grå väv
Ritning

Ritning till Biologiska museet från 1892

Stockholms Biologiska Museum. (Aug. Lindegren 1892). Bygglovsritning, godkänd 1893.

Fasadritning till Biologiska museet på Djurgården av arkitekt Agi (August) Lindegren. Biologiska museet öppnade 1893 och är ett naturhistoriskt museum där djur ställs ut i sin naturliga miljö i "dioramor". I ett diorama, ett slags panorama, skapas en illusion av ett riktigt landskap genom att verkliga föremål monterats i uppbyggd miljö mot målad bakgrund. Konservatorn Gustaf Kolthoff var initiativtagare till museet och byggde landskapen med de uppstoppade djuren. Bakgrunderna målades av konstnären Bruno Liljefors.

Biologiska museet ingick som attraktion på Allmänna konst- och industriutställningen 1897 och är en av få byggnader från utställningen som finns kvar idag. Museet ägs sedan 1970 av Skansen och stängdes 2017 för renovering.

Byggnadsminne

Länsstyrelsen förklarade Biologiska museet som byggnadsminne år 2018. Beslutet innebär att Biologiska museet anses ha ett så stort kulturhistoriskt värde att det ska bevaras för framtiden. Museet får inte rivas, flyttas eller byggas om. Det gäller även byggnadens inre – planlösningen, den fasta inredningen och dioramornas målade dekor och landskap – som ska bevaras oförändrad. Länsstyrelsen motiverar beslutet så här:

Biologiska museets utställningarnas [utställningars] starka kontinuitet förmedlar på ett unikt sätt kunskap om det förra sekelskiftets museipraktik och zoologiska vetenskapsparadigm. Panoramautställningen har ett högt konstnärligt och konsthistoriskt värde, särskilt vad gäller utställningens dekormåleri. Byggnaden har ett arkitekturhistoriskt värde genom sitt nationalromantiska stildrag som hämtat inspiration från norska stavkyrkor.

Sammantaget så utgör Biologiska museet på Djurgården utifrån sin arkitektoniska gestaltning och välbevarade utställningstekniska utformning ett synnerligen välbevarat exempel på det sena 1800-talets museipraktik och historiserande stiluttryck.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Automobilkortegen söndagen 15 februari 1914

Automobilkortegen söndagen 15 februari 1914

Biologiska museet vintertid från NV

Biologiska museet vintertid från NV

Industrihallen på Stockholmsutställningen 1897

Industrihallen på Stockholmsutställningen 1897

Interiör med utställningsmonter på Biologiska museet, Hazeliusporten 2-4

Interiör med utställningsmonter på Biologiska museet, Hazeliusporten 2-4

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Ritning av Nordiska museet från 1907

Ritning av Nordiska museet från 1907

Ritning till Nordiska museet, förslag från 1892

Ritning till Nordiska museet, förslag från 1892

Stockholmsutställningen 1897
Tema

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställni…

Vintermotiv med bilar parkerade framför Biologiska museet

Vintermotiv med bilar parkerade framför Biologiska museet