Fasadritning i tusch på transparent grå väv med flera påskrifter
Ritning
Arkitekt: Clason, Isak Gustaf (1856-1930). Stockholms stadsarkiv

Ritning till Nordiska museet, förslag från 1892

Bygglovsritning: Förslag till byggnad för Nordiska Museet. Hufvudfasad. I. G. Clason. gm [genom] P. Hallman.

Nordiska museet uppfördes 1888-1907 och ritades av Isak Gustaf Clason. Ritningen visar Clasons förslag till museibyggnad från 1892. 

Isak Gustaf Clason hade tidigare (1891) ritat museet som en väldig rektangulär borg med två innergårdar och fyra hörntorn. Det förslaget blev inte verklighet. Av ”Borgens” fyra byggnadslängor byggdes endast en länga – den västra byggnadskroppen med den stora hallen – och det är den vi ser på ritningen. 

Se länk under "Mer i Stockholmskällan" om du vill jämföra med fasadritning av Clason från 1907, den visar hur det färdigbyggda museet såg ut. 

Vem har signerat ritningen?

Bygglovsritningar har ofta flera påskrifter med namnteckningar och det kan vara svårt att avgöra vem som är arkitekt. Arkitektens signatur brukar stå nedtill, ofta i högra hörnet, men ibland saknas den helt.

Denna ritning har signerats: ”I. G. Clason. gm P. Hallman.”. gm är en förkortning för genom. Hallman har troligen skrivit dit arkitektens namn (I. G. Clason) i efterhand. I samma bygglovsärende ingår också ritningar från 1903 och 1907 som Clason själv signerat. En av dem är godkänd av Per Olof Hallman. Kanske var det då han skrev dit Clason som upphovsman till den ”gamla” osignerade ritningen? Per Olof Hallman arbetade vid Byggnadsnämnden från 1894 och blev senare vice stadsarkitekt och stadsplanedirektör.

På ritningen intygar även dåvarande stadsarkitekt med signatur att: ”Likheten med den faststälda ritningen bestyrkes. Stockholm den 28 Sept. 1892 Ludvig Hedin”. Ritningen har också godkänts av Kungliga Överintendentsämbetet med påskriften: ”Emot denna jemte tillhörande ritningar finner Kongl. Öfverintendents Embetet ej skäl till anmärkning. Stockholm den 12 April 1892 Helgo Zettervall” samt ”Aug. Ekmarck”. Överintendentsämbetet ansvarade för det offentliga byggnadsväsendet och granskade ritningar för statliga byggnader och kyrkor. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad