Uppslag ur en skrift som beskriver hur barnens kläddes på Stora barnhuset.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kläder till barnen på Stora barnhuset under 1700-talet

Genom olika reglementen beslutades hur Stora barnhuset skulle skötas. Reglementena bestämde bland annat hur mycket mat, kläder, ved och andra nödvändiga saker som barnen skulle få. Hur såg det ut i verkligheten?

Kläderna till barnen på Stora barnhuset var under 1700-talet inte alltid de bästa. Ofta när barnen fick nya kläder så var dessa redan så små att kläderna nöttes ner på grund av att de var så illasittande. De slitna kläderna, som inte räckte runt kroppen, värmde inte som de skulle. Barnen var ofta barfota långt in i september, oberoende av väderlek. Och underkläderna som tvättades av tvätterskorna kom inte tillbaka rena.

Med barnens beklädnad har ährligt och hvarsamt blifvit handteradt men icke nyttigt, ty wäxande barnen har bekommit theras nya kläder för små, så att de mera blifwit förslitne af trängsel än ordiner nötning, hwilket gjordt barnen mycket lidande de kalla tider, thå kläderne icke hunnit igenom om dem, utan hafwa de gådt i kölden med stora öpningar för bröst och mage, dess utom hafwa barnen de sidsta 3:ne somrar gådt slarwige halfnakna och barfota i kalla stentrapporne och på kalla stengålfwen in i september månader, utan at wäderleken altid blifwit observerad: Lintyg hafwa de bekommit hwarje wecka fast icke alltid wäl twättade änskjönt 3:ne twätterskor icke gjöra annat.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad