Text
Författare: Trädgårdsmästareämbetet. Stockholms stadsarkiv

Trädgårdsmästareämbetet nekar systrarna Djurberg rätten hyra en salubod

I april 1817 lämnade tre systrar vid namn Djurberg in en supplik till Handelskollegiet med fråga om de kunde få hyra en av de lediga salubodarna i Södra Gröna Gången. När Trädgårdsmästareämbetet får kännedom om systrarnas ansökan skriver de den här inlagan.

Trädgårdsmästareämbetet har enligt egen utsaga hyreskontrakt på alla salubodar i Gröna Gången och vill de låta några bodar stå lediga så är det deras sak. Ska man hyra någon bod där måste man vara medlem av Trädgårdsmästareämbetet, vilket systrarna Djurberg inte är.

Inlagan renskriven:

Högädle samt Ädle högakade herrar Borgmästare och Råd i Stockholms Stads Handels Collegium!

Jemte återställande af Garfware döttrarne Djurbergs till Ädle Handels Collegium stälde och Trädgårdsmästare Embetet meddelade ansökning att erhålla en salubod i Södra Gröma Gången till föryttring af hwad deras ägande Plantager kunna frambringa får Embetet härmedelst derå swara.

Genom uprättadt Contract med Stockholms Stads högälde Drätsel Commission har Embetet hyrt hela Gröna Gången mot en wiss summa den Embetet icke försummat att på utsatt tid ärlägga. För att med rättighet kunna fordra någon plats i berörde Gång måste man således wara medlem af Embetet; och om Embetet will begagna några eller alla Salubodarne läer ligga utom deras anmärkning hwilka med Embetet icke äro förenade; likasom hwarje enskildt hyresman äger frihet att bebo, eller låta stå ledig den wåning eller det hus, hwarföre han ordenteligen betalar öfwerenskommen hyra.

Nu som Mamsellerne Djurberg icke wunnit burskap å Trädgårdsmästeri, hwartill, enligt gällande Författningen fordrar at hafwa uttjent läroår samt gjort Mästerstycke, wågar också Trägårdsmästare Embetet destomera hoppas att Ädle Handels Collegium icke lärer, på deras begäran, kunna gjöra någon inskränkning i det Contract Embetet af  högädle Drätsel Commissionen erhållit.

Med wördnad framhärdar

Högädle samt Ädle högakade herrar Borgmästares och Råds

ödmjukaste tjenare

Eric Zettergren
Ålderman

Olof Rydberg. Joh: Gust Loström.  Svenn Bergqvist.  Carl Gollnik.
Bisittare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad