Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Notarie åberopar offentlighetsprincipen när han begär ut handlingar

Offentlighetsprincipen, rätten att ta del av allmänna handlingar som berättar om hur myndigheter har fattat viktiga beslut, fanns med redan i den första Tryckfrihetsförordningen från 1766.

Här är året 1833 och notarie Arehn skriver den här suppliken till Handelskollegiet, en myndighet som bestämde vem som fick driva vilken sorts företag, med anledning av att han tycker de är långsamma med att lämna ut de handlingar han vill se. 

Supplik är en äldre benämning för anhållan, begäran eller förfrågan.

Suppliken renskriven:

Med åberopande af 4de mom. 2§ Tryckfrihets Förordninge får jag ödmjukast anhålla, att ”utan tidsutdrägt”, emot lösen, erhålla afskrifter af alla de handlingar, bevis och Utslag, förmedelst hvilka Herrar Joh. P. Arrhenius och Cl. Askengren erhållit rättighet att klädeshandel, här i Staden, idka. Och får jag äran uplysa att jag redan för ½ vecka sedan, hos Herr Notarien Ell mundtligen begärt dessa handlingar men endast af det långa dröjsmålet funnit mig nödsakad nu framställa samma begäran skrifteligen.
Stockholm den 29 October 1833.

Oscar Arehn.
E. O. Notarie i Stockholms Norra Förstads Östra KämnersRätt

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad