Handskriven instruktion för handarbetsavdelningen vid Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola -1790-1846
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ordning och reda i strumpstickningsskolan

Strumpstickningsskolan var en avdelning i Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola där barnen fick lära sig att sticka strumpor. Här, precis som i avdelningen syskolan, gick bara flickor.


Rutiner på strumpstickningsskolan

På skolan rådde strikta rutiner och regler. Till sin hjälp hade lärarinnan så kallade monitörer, utvalda elever som fungerade som en slags ordningsvakter och hjälpfröknar.

Till monitörernas uppgifter hörde bland annat att hålla ordning, dela ut och besiktiga elevernas arbeten och rapportera frånvaro. Det var också monitörernas uppgift att ge order om när olika moment i arbetet/undervisningen skulle ske.

”[…] då befallningen höres: visa arbetet hålla flickorna sitt arbete i lika höjd med huvudet, i vänstra handen. Då det säges: ner, fälles handen, derpå säges: Begynn. Klockan ringes, då ock arbetet samt undervisningen börja.”

Fri- och fattigskolor

Fri- och fattigskolorna var en kostnadsfri skolform för fattiga barn i åldern 6-13 år. Fri betyder att skolan var kostnadsfri. Både flickor och pojkar togs emot men undervisades var för sig. Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola var den första som öppnades i Stockholm 1794. I början av 1800-talet öppnade fri- och fattigskolor i stadens andra församlingar också.

Fri- och fattigskolorna upphörde 1862 då de integrerades i folkskolan.

Instruktioner för handarbetsavdelningen

I skolans ”Instruktion för handarbetsavdelningen” finns detaljerade beskrivningar av rutinerna på skolan. Det här avsnittet handlar om just strumpstickningsskolan.

Läs den renskrivna texten här:

Strumpsticknings Skolan

Som utdelandet af denna Skolas arbeten går vida fortare än Syskolans, tillhör det General Monitören för StrumstickningsSkolan att utdela dem.

När vid klockan 10 min. före 10 ringklockan höres till tecken, att arbetet börjar, göra sig alla färdiga att vid andra ringningen samlas uti en eller två rader på en bestämd plats i skolrummet deras General Monitör tar sin plats vid lärarinnans högra sida.

Då klockan ringes tredje gången, gå flickorna i den ordning, som de kommit att stadna, en och en fram till den plats dit hon vet sig höra, hvarje Classmonitör gör det samma. Sedan alla intagit sina ställen framträda Monitörerna vid ropet: Monitörer till deras General Monitör, att emottaga förkläden tillhörande deras Classer. Numereringen af förklädena är som i Syskolan men tyget i förklädet är af annan färg eller randning. Påbindningen sker vid samma gång som i Syskolan, och vid samma tempo.

Vid ringningen med klockan sätter sig alla, utom Monitörerna som framträda att emottaga arbeten, och hvardera utgifver, när dess ordning är att stå närmast sin Gen. Monitör, antalet af dem i sin Class som hafva och sakna Arbete t.ex. 3. hafva och 2. Sakna. de återvända på sina platser, och då befallning ljuder: Gif Arbete, utdela Monitörerna arbetet åt hvar och en. De sätta sig sjelfva vid högra sidan af sin Class.

Deras Gen. Monitör som bör vara den snällaste Strumpstickerska utur repeterande Classen, sätter Sig på en för henne utsedd plats, där hon kan överse Skolan och tillika gifva akt på Lärarinnan och Gen. Monitörens befallningar; då befallningen höres: visa arbetet hålla flickorna sitt arbete i lika höjd med huvudet, i vänstra handen. Då det säges: ner, fälles handen, derpå säges: Begynn. Klockan ringes, då ock arbetet samt undervisningen börja. Sedan alla emottagit arbete och undervisning, gå ClassMonitörerna att afgifva rapport om frånvarande och närvarande, samt arbeten mottagne i likhet med hvad som sker i Syskolan.

Då en flicka slutat sitt arbete, stiger hon upp och håller arbetet i högra handen, hvarvid Gen. Monitören för StrumpstickningsSkolan går att besigtiga det; hon ger dervid ett tecken genom en Telegraph som finns vid hennes plats, och som vändes mot lärarinnan, hvilken antingen sjelf eller genom Gen. Monitören efter förrättad besigtning utdelar belöning eller straff.


 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad