Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskolas reglemente från 1814
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola för flickor – reglemente 1814

Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola öppnade 1794. Här fick fattiga flickor lära sig både teoretiska- och praktiska ämnen. I skolans föreskrifter från 1814 kan vi läsa om skolans regler och målsättning.

Teoretiska kunskaper
Målet med den teoretiska undervisningen var att flickorna skulle få lära sig läsa, skriva och räkna samt få kunskaper i kristendom.

Efter skolgången skulle de kunna ”Skrifva någorlunda läslig Stil, hwarwid nyttjas hällst Latinska caracterer. […]

De skulle också kunna grunderna i matematik. De olika räknesätten lärdes in genom både huvudräkning och uppställningar ”Hwarje räkneslag läres lika väl ur huvudet och minnet som på Tafla. Jämväl öfwas Flickorna att upsätta mindre räkningar med debet och credit”

Praktiska kunskaper
I den praktiska delen av skolan fick flickorna bland annat lära sig att sy, sticka, karda, färga, spinna, väva och tvätta.

[…] Flickorna böra tilhållas lära sig lappa sina söndriga kläder, stoppa hål på sina strumpor och stöpa de för Scholan nödiga ljus […]

De äldre flickorna kunde som övning få utföra arbete i lärarinnans hem men flickorna fick, enligt föreskrifterna, absolut inte utnyttjas.

”De äldre af Flickorna kunna af Läremästarinnan användas och underwisas uti golftwättning, Bakning och sådan matlagning som i hennes hus Kan förefalla; men det varder strängeligen förbjudet at nyttja Flickorna såsom egna Pigor[…].

Lärarinnan skulle se till att det var ordning och reda i klassen.

Ordning och alfwarsamhet blandad med godhet iaktages af Läremästarinnan vid och under sjelfwa underwisningen, samt eftersyn At Flickorna på rätt tid inställa sig hela rena och snygga.

Fri- och fattigskolor
Fri- och fattigskolorna var en kostnadsfri skolform för fattiga barn i åldern 6-13 år. Fri betyder att skolan var kostnadsfri. Både flickor och pojkar togs emot men undervisades var för sig. Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola var den första som öppnades i Stockholm 1794. I början av 1800-talet öppnade fri- och fattigskolor i stadens andra församlingar också.

Fri- och fattigskolorna upphörde 1862 då de integrerades i folkskolan.


Läs hela reglementet renskrivet här:

1814

Reglemente
för Flick – Scholan vid Storkyrkans Fri- och Fattig Schola.

F:o om Läsningen i Flick-Scholan.

§1. alla dagar i weckan, utom Sön-och Högtidsdagar, samt Ons- och Lördags eftermiddagar gifves undervisning i denna Scholclass.

§2. Om morgonen, före undervisningens början och om eftermiddagen, sedan den är slutad, göres af alla Flickorna samfälld bön inför Schol-Läraren i denna Class.

§ 3. Undervisningen gifves ifrån kl.8 til 12, ifrån den 1 April til den 1 October, samt de andra sex månader, ifrån 9 till 1 om Eftermiddagstimmarna blifva alla tider lika ifrån 2. Til 6. Hvarefter undervisningen i Choralsången, på sätt redan brukligt är, meddelas äfven de flickor, som hafva fallenhet därtill.

§4. De stycken hwaruti undervisningen skall gifvas äro följande:

1:o Inan läsning så uti Latinska som Swenska caracerer.

2:o Christendoms kunskap efter den allmänt antagne Cathechesen och så kallade Kronprinsens Barnbok

3:o Skrifva någorlunda läslig Stil, hwarwid nyttjas hällst Latinska caracterer.

4:o Räkna Quattro Species och Regular de Fri. Hwarje räkneslag läres lika väl ur huvudet och minnet som på Tafla. Jämväl öfwas Flickorna att upsätta mindre räkningar med debet och credit.

5:o Då några Flickor af synnerligen quicka naturs-gåfvor finnas som hinna lära alla dessa stycken fortare, än de som gifwas uti industrie Scholan; så må Dessa få läsa af Fäderneslandets historia hwad som hörer til Gustawianska Tidehwarfet jemte Sweriges och Noroges allmänna Geographie.

6:o Alla Flickorne fördelas i 2ne Classer af hvilka den ena och andra så tourar uti Läse och industrie Scholarne, at ingen saknar underwisning i någondera hvarje dag.

7:o Hvad i öfrigt förut är stadgadt och brukligt uti denna Flick-Class så angående antagning, inskrifning, pramier äga som Examen m:m: blifwer hädanefter som tilförene.

8:o Som endast hälften af Flickorna är tilhopa uti samma Class, medan den andra hälften är i den andra; så Kommer Flickornas antal at ökas i samma mon som classens tilgångar och andra förefallande omständigheter tillåter.


2:o Om Industrie Scholan

§. 1. En Läremästarinna antages som handleder Flickorna, på de för Läse classen utsatte tider, uti följande stycken:

Sy.hwit och Klädsöm, Sticka, märka, Karda, färga, på sätt Allmogen vänligen brukar, Spinna ull, Bomull och Lin, wäfwa, twätta, stärka och stryka. De äldre af Flickorna kunna af Läremästarinnan användas och underwisas uti golftwättning, Bakning och sådan matlagning som i hennes hus Kan förefalla; men det varder strängeligen förbjudet at nyttja Flickorna såsom egna Pigor, i synnerhet wid sådana ärenders förrättande, hwilka, utan någon nyttig erfarenhet för dem, endast borttager den tid för underwisning som för deras framtida väl är betjänad. Härwid anmärkes ock at Flickorna böra tilhållas lära sig lappa sina söndriga kläder, stoppa hål på sina strumpor och stöpa de för Scholan nödiga ljus med hwad dertil hörer.

§.2. Hälften af Flickorna mottagas i denna Schola under det at den andra hälften är samlad i Läse-Classen. En noga tour iakttages häruti, så at de, som om förmiddagen varit här om eftermiddagen äro tilstädes i Läse- Scholan, samt at de, som eftermiddagen slutat i den ena Scholan alltid dagen derpå börja i den andra.

§. 3. Ordning och alfwarsamhet blandad med godhet iaktages af Läremästarinnan vid och under sjelfwa underwisningen, samt eftersyn At Flickorna på rätt tid inställa sig hela rena och snygga. Då varningar ej hjelpa åligger det Läremästarinnan at sådant anmäla hos Scholans Inspector, eller om han är hindrad, hos den af Kyrko Rådet, som har, jemte Inspector, närmaste tilsyn öfwer Scholan, då de utsätta den bestraffning som på olydnad, vårdslöshet eller oseder anses nödig.

§. 4. Ehuru väl det är til förmoda, att en förståndig Läremästarinna Skall af Stadens invånare undfå tilräckeliga ämnen för ofvannämnda guinno slöjder will dock Kyrko Rådet om sådane skulle brista vara betänkt på anskaffandet häraf.

§. 5. Rum för denna Schola öppnas i fattig Scholans hus.

§. 6 Läremästarinnan antages af Pastor och Kyrko Rådet. Wid ansökningar härtil måste tilförlitliga bevis företes om fräjd, duglighet och Kännedom af de quinno-slöjder hwilka i 1sta Mom. upräknas.

§.7. Befinnes Läremästarinnan antingen okunnig i sina stycken eller försumlig, eller af ett oskickeligt sinnelag at handleda och umgås med barn, äga wederbörande som henne antagit, at henne från sin beställning straxt Skilja.

§.8. Läremästarinnan undfår, utom fria hus rum, uti lön 133 RD. 16 S. Banco om året hvilka quartalites til henne utbetalas, 5. Famnar Björk 5 Famnar tall = wed och nödiga ljus. Hwarjemte Kyrko Rådet will wara betänkt på någon serskild tjenlig uppmuntran, om Läremästarinnan väl fullgör sina skyldigheter.

§.9. Af den betalning som för priwatas räkning här faller, behåller Läremästarinnan ena hälften och det barnet som arbetet förfärdigar den andra, hvilken sednare hälft barnet eller dess föräldrar äga at til sig taga, men Läremästarinnan åligger tilse at denna förtjenst anvädes til barnets nytta såsom nödige Skor, kläder m:m: Hwar och en flicka åtnjuter dessutom de 39 S. Banco månatdtligen, som hittils af Schol Cassan beståts.Läremästarinnan åligger att föra en Skriftlig förteckning som utwisar hwad hwarje flicka igenom Sin flit förtjenar.

§.10. Hvad i öfrigt Kan tiljhöra inre organiserandet af denna Schola må det ankomma på närmaste Styresmans anordnande alt eftersom ärfarenheten föranleder.

§. 11. Ett serskildt inseende öfwer denna Flick Schola kommer jemwäl at updragas åt några för husliga seder kända Fruar inom Församlingen, hwilka Fruar derföre icke lära underlåta at stundom, utan något band i afseende på tiden, besöka Scholan och taga flickornas arbeten och förkofran i ögnasigte samt äfven bewista de förhör, som hwarje halft år med barnen Komma at anställas.

Stockholm den 20 Junii 1814

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad