Prästerskapet diskuterar Watkins Montesses begäran om lysning.
Text
Författare: Stockholms domkapitel. Stockholms stadsarkiv

Prästerskapet utreder om svart man får gifta sig med vit svensk kvinna 1776

Peter Watkins Montesse hette en av Drottning Lovisa Ulrikas tjänare. När han begär lysning och vill gifta sig med Lowisa Dorothea Sundberg uppstår en diskussion i berörda myndigheter – Watkins Montesse är nämligen svart.

Frågan om svart man ska få gifta sig med svensk vit kvinna, anses så viktig att den kommer ända upp till Kungl. Maj:t – vid den här tiden Gustav III. Innan kungen fattar sitt beslut vill han dock höra vad prästerskapet anser om saken. Här är protokollet från den dag då stadens kyrkoöverstyrelse, Consistorium, diskuterade saken – ett protokoll som rymmer något som liknar senare tiders rasbiologiska tankar. I texten från 1776 används ordet "neger" - liksom andra dåtida termer som beskriver grupper av människor i nedlåtande ordalag såsom "tartarer" och "zigeuner". Ett språkbruk som idag betraktas som rasistiskt och vi skulle använda andra ord. 

Protokollet renskrivet:

Herr Doctoren och Praeses anförde, att en heiduk hos hennes Kungl. Majt Enke drottningen vid namn Montesse som är Neger, hos Presterskapet i Storkyrko Församlingen begärt lysning til egtenskap med en Svensk Qvinna. Och som den Kungl. resolution, hvilken för några år sedan öfver en dylik Casus blifvit fäld, befunnits vara författad i sådana ordalag, att däraf ej med visshet kunde slutas, huruvida den borde sträckas til alla sådana händelser eller til förenämde serskilda Casus allena; hade herr Doctorn funnit nödigt, att til mera säkerhet rörande detta mål i underdånighet anhålla om hans Kungl. Maj:ts eget höga godtfinnande, samt til den ändan begärt underdånigt företräde. Ock emedan vid samma tilfälle, i anledning af hvad herr Doctoren angående saken i allmänhet i underdånighet anfört, hand Kungl. Maj:t i nåder förklarat, det detta erende kunde förtjena att blifva öfverläggnings emne så skulle det icke falla hans Kungl. Maj:t obehageligt om Consistorium med inkommande underdånigt betänkande til en sådan öfverläggning gåfve anledning.

Til fölge häraf tog Consistorium uti öfvervägande uppå hvilka grunder Consistorium skulle stödja dess i detta mål afgifvande underdåniga yttrande.

Consistorium förestäldte sig härvid, att änskillt de skäl, som både allmänna Lagar ock Kyrkoordningen taga för giltiga orsaker til skilnad i trolofning ock egtenskap, af smittosamma ock oboteliga sjukdomar samt vederstyggeliga ock stora fel och lyten, egenteligen icke kunde lämpas uppå Negrer, likväl och emedan anledning vore att befara det deras förening med Svenska Qvinnor ofelbart skulle fortplanta et förskämt ock ohyggeliget slägte inom Rikets Provincer samt dessutom besmitta deras afföda i flera generationer med besvärligt ock okynnigt sinnelag, hvilken sistnämnde omständighet Consistorium trodde sig hafva fog att sluta utaf hvad en mångårig erfarenhet vid handen gifvit hafva händt med Savojarer, Tartarer, Ziguener ock flera Lättingar, hvilka, oaktadt de genom de alfvarsammaste Kungl. författningar öfver 100de års tid blifvit strängt förtyglade ock efterhållne, likväl icke kunnat til sinnelag i märkelig mån förbättras och afhållas ifrån att i Landsorterne tilfoga allmogen stort besvär och olägenhet; fördenskull ville Consistorium än vidare taga dessa jämte flera tilhörande omständigheter under öfverläggning och sedan sådant alt Kungl. Maj:ts nådiga pröfning i underdånighet underställa.

Gustav III verkar dock ha struntat i prästernas utlåtande för i kyrkans folkbokföring kan man se att paret gifte sig bara nio dagar efter Consistoriums sammanträde.  I Storkyrkoförsamlingens arkiv (FIa:2, s. 445) finns följande information om Lowisa Dorothea Sundberg: Gift den 28 mars 1776 med Peter Watkins Montesse, död den 20 december 1782 (24 år gammal), begraven den 24 december 1782. Titel: Sotareåldermansdotter, hustru.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad