Präst skriver och undrar om hur han ska göra med slaven Tom Dumpers dop 1776.
Text
Författare: Jon: Dubb. Stockholms stadsarkiv

Får slaven Tom Dumper från Indien döpas?

I Stockholm finns på 1770-talet en man med ursprung i Indien vid namn Tom Dumper. Enligt det här brevet ägs Dumper av superkargören Jacob Hahr, som köpt honom av en dansk i Indien. Tom Dumper är alltså slav. Hans ägare verkar dock mycket mån om att Dumper ska kristnas, varför denne undervisas i kristendom. I april 1776 är det dags för dop och uppdraget har gått till en av prästerna i Klara församling, en "Jon: Dubb". Dubb är dock inte helt säker på om stadens högsta kyrkliga organ, Konsistorium (eller numera Domkapitlet) är ok med ett sådant dop? Därför skriver han detta brev.

Texten renskriven:

Högwördige herr Doctor och preses
så och
Maxime Venerandi Consistorium 

Uti S:t Clara församling wistas en hedning vid namn Tom Dumper på 18de året gammal, född på Madrass, til religionen en gentur. Han blef först köpt i Tranquebar af en dansk, som der sedan sålde honom til Supercargneuren [sic!] herr Jacob Hahr, dess nu warande ägare, som om hans underwisning och uppfostran dragit och ännu drager den ömaste omsorg. Twänne år har Tom warit i pension hos herr Mag. Backman och nu snart ett helt nyttjadt en Informator med hökaren Lunds son. Af dessa sina sorgfällige lärare har han så blifw[it] underrätad, at, under de flere förhör, som jag med honom anstäldt, jag, icke utan innerlig glädje, funnit honom äga wacker kunskap i Christendomens dyra s[an]ningar. Lutheri lilla Catches med D. Swebili förk[la]ring kan han icke allenast ur minnet uppläsa, utan har och derom ett grundeligt och redigt begrepp. I lefwernet är han erbar, ordentelig, icke känd för någon last, visar mycken kärlek och högacktning för Gud[s] uppenbarade ord, och en ifrig längtan at blifva införlifwad i helga manna samfund. Om derföre högw[ör]dige herr Doctorn och m. h. Consistorium ej finner något annat hinder, synes han skickelig til det helga dopet, det och de, som i hans husbondes frånwaro öfwer honom hafwa inseende önskadt kunna ske nästkommande söndag, som är den 3dje efter Påsk, och tillika uppdragit mig at förrätta denna döpelse Act; hwartil j[ag] hos herr Doctorn och m. v. Consistorium aldra ödmjukast anhåller om tilstånd, och tillika om gunstig underrättelse om icke denna Act oförändrat efter handboken bör förrättas. Til witnen her wid äro af herr Hahr utsedde Directeuren w[id] ostindiska Compagniet herr Kysel, Grosshandlaren herr Wahrendorff och herr Hahr, hwar och en med sin Fru. Under afwaktan af et gunstigt swar framhärdar iag at wara

Högwördige herr Doctorns och Presidi
så och
Maxime Venerandi Consistorii

Ödmiuke tjänare
Jon: Dubb.
Kongl. håfpr. V. L wii S:t Clara.

Stockholm d. 22 April 1776.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad