Text
Författare: Södra förstadens kämnärsrätt, Normark, Margareta. Stockholms stadsarkiv

Pigan Normark stämmer snickeriarbetaren Enholm - faderskapsmål

Pigan Margareta Normark som jobbar på Källaren Nya Malmen på Myntgatan är gravid hösten 1845. Enligt henne är fadern en snickeriarbetare vid namn Otto Magnus Enholm. Enholm förnekar dock faderskap varför Margareta Normark stämmer honom. Här är hennes stämningsansökan renskriven:

Till Stockholms Högt ärade Kämners Rätt! 

Då Snickare arbetaren Otto Magnus Enholm under en tids Bekantskap Genom Sina Smickrande Löften och försäkringar om Egtenskap Lägrat mig, och det. nu till min Kunskap. Kommit. att förrnämnde. Herr Enholm. Ännu. ingå uti Egtenskap med. En. annan Person. Så föranlåtes iag att hos Rätten ödmiukast anhålla om Laga Kallelse och Stämning å ofta nämde Snickare arbetare Otto. magnus. Enholm. det hans till ärnade Giftermål. måtte inställas och till ansvar Stånda för Lägersmålet tills han för det foster iag uti nästkommande october månad Komma att framföda Rättvisligen godtjort i övrigt förbehålles frij och öppen talan samt vittnens hörande uti alt hvad målet rörer. Tillika ärsättning för alla mig tillskyndade om Kostnader. får jag mig äfven härutinnan förbehålla.

Stockholm d. 8de September 1845
Margreta Normark
Piga

Fallet tar upp i Södra förstadens kämnersrätt en vecka senare. Rättegångsprotokollet renskrivet: 

1845 den 16 September

Närvarande:

Rättens Ordförande Herr Rådmannen och Lagmannen Harlingson
Primarie Kämneren Jacobson samt
Undertecknad, Notarie

S.D. Tjenste Pigan Margareta Normark hade till denna dag utverkat sig stämning å Snickeri arbetaren Otto Magnus Enholm, med påstående, som innefattas uti följande, den 9de innevarande månad, ingifne ansökning:

”Till Stockholms Högt ärade Kämnärsrätt! Då Snickeriarbetaren etc, Lit A”

Vid upprop af detta mål, inställde sig båda parterne personligen, då Käranden, efter uppläsandet af ofvannämnd ansökning, för närmare utverkande af sin talan förmälde att, straxt efter nästlidne Julhelg, när käranden, likasom nu tjenade på Källaren Nya Malmen vid Myntgatan, hade hon, flere gånger, blifvit lägrad af svaranden, sedan denne förut gifvit käranden löfte om äktenskap, hvars uppfyllande käranden likväl icke ville påyrka, så vida svaranden drogo försorg om det barn, han sålunda med käranden sammanaflat och hvilket skulle framfödas under näststundande October månad.

Svaranden erkände väl, att han med käranden haft köttslig beblandelse, men invände att sådant icke skett förr än i sistlidne Junii eller Julii månad, äfvensom att käranden för honom medgifvit, att hon haft lika beblandelse med flere andre karlar, hvarföre svaranden, som förnekade, det han någonsin lofvat att med käranden ingå äktenskap, påstod att, i händelse det barn, hvarmed käranden nu gingo hafvande, framföddes å den tid, hon uppgifvit, svaranden icke vore fader till samma barn.

Sedermera anhöll käranden, att målet måtte få hvila intill dess hon framfödt barnet, hvarom käranden ville hos Domstolen göra anmälan, och enär svaranden sade sig, för sin del bifalla kärandens begäran, afsades det skulle med vidare handläggningen af detta mål anstå till dess ifrågavarande barn blifvit framfödt och anmälan gjordes om målets återföretagande. Afträdde, /W.F. Seippel

Den 25te November

Närvarande Samme ledamöter, som förut

S. D. Efter anmälan af Pigan Margaretha Normark, hade det härstädes anhängige, den 16de sistlidne September förehafde målet, emellan henne, kärande, och Snickeriarbetaren Otto Magnus Enholm, svarande, blifvit utsatt till i dag kl XI fm. Och, jemte det Pigan Normark erhållit förståndigande att hos Domstolen sig infinna, var kallelse till berörde tid utfärdad å bemälde Enholm, hvilken dock, enligt hvad Rättens Betjente tillkännagåfvo, icke kunnat anträffas.

Pigan Normark, som vid upprop, kom tillstädes, uppgaf att hon, den (svårtytt datum) nästlidne October å Allmänna Barnbördshuset framfödt frågavarande mellan henne och Snickeriarbetaren Enholm sammanaflade barn, hvilket varit en flicka och i Dopet erhållit namnet Maria Christina, hvarjemte Normark, under förmälan att nämnda barn är vordet intaget på Stockholms Allmänna barnhus och derstädes nyligen aflidit, tillika förklarande att hon, vid sådant förhållande skulle nedlägga sitt käromål, i fall Enholm kunde förmås lemna något bidrag till de omkostnader, Normark, i och för barnbörden, fått vidkännas. 

Af denna anledning uppskjöts detta mål till nästa Tisdag den 2dra instundande December kl XI. Fm, då Pigan Normakr, enligt henne meddeldt förståndigande, borde återkomma och dertill Snickeriarbetaren Enholm skulle kallas efter den upplysning om hans bostad, som Normark åtog sig att för Rättens Betjente afgifva.
Afträdde. /W. F Seippel

Den 2 December

Närvarande Som förut

S. D. Jemlikt kämnersrättens beslut den 25te nästl. November uti målet emellan Pigan Margaretha Normark, kärande, och Snickeri arbetaren Otto Magnus Enholm, svarande, hade till denna dag utfärdats kallelse å den sistbemälde, hvilken dock, enligt hvad Rättens Betjente, då detta mål nu påropades, tillkännagåfvo, icke kunnat anträffas, hvarföre och uppå yrkande af Pigan Normark, som ensam kommit tillstädes, beslöts det skulle Enholm ytterligare eftersökas och, om han anträffades, kallas till nästa Tisdag den 9de uti innevarande månad kl. XI fm, hvilket afsades, med förståndigande för Pigan Normark, att å nu utställd dag och tid, hos Domstolen sig åter infinna. Afträdde. /W.F. Seippel

Den 9de December

Närvarande Som förut

S.D. Då nu påropades det ifrån den 2dra innevarande månad till denna dag uppskjutne målet, emellan Pigan Margaretha Normark, kärande, och Snickeri arbetaren Otto Magnus Enholm, svarande, infunnor sig båda parterne personligen, af hvilka Enholm blifvit till i dag kallad.

Sedan Pigan Normark, på framställd fråga, förklarat, att ifrågavarande af henne framfödda flickebarn Anna Christina aflidit den 21sta nästlidne November samt att Normark, såsom bidrag till barnets vård och uppehälle för den tid af 6 veckor, hvarunder detsamma lefvat, äfvensom för omkostnaderna i och för barnsbörden fordrade att af Enholm erhålla, i ett för allt, 20 Rd Bco, yttrade Enholm att han hvarken kunde erkänna sig vara fader till bemälda flickebarn eller ville till Normark erlägga hvad hon nu fordrade, dock erbjöd Enholm, med afseende å den bekantskap, han till Normark haf, att åt henne utgifva ett belopp af  6 riksdaler 32 skilling banco.

I anledning häraf förmälde Pigan Normark, att, ehuru hon trodde sig med vittnen kunna styrka, att Enholm var fader till meranämnda flickebarn, ville Normark, likväl, för att slippa vidare besvär och vid det förhållande att barnet dött, åtnöjas med det af Enholm erbjudne belopp och återkalla sina stämningspåståenden.

Häröfver afsades, att KämnersRätten fann skäligt låta bero vid den Parterne emellan  nu träffade förlikning, i följd hvaraf Snickeri arbetaren Enholm ålåge att till Pigan Normark genast utgifva 6 Rd 32 s Bco och detta mål skulle, såsom förfallet, afskrifvas.
Afträdde. /W. F. Seippel

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad