Text
Författare: Wedin, Klara (1839-1912). Stockholms stadsarkiv

Moder ber prostitutionspolisen lämna hennes dotter ifred - brev 1894

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till polisens prostitutionsavdelning eller sedlighetspolisen som de ibland kallades. De hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån.

Här är det muraränkan Clara Wedin som ber prostitutionspolisen lämna hennes dotter ifred. Hon skriver:

Stockholm den 25 Sept: 1894

Stadsfiskalen

H. Herr J. H. Lindgren
Härstädes

Härmed får jag bedja Herr Stadsfiskalen godhetsfullt anmoda Hrr: Inspektörer att låta min dotter få gå i fred om qvällarne, den enda tid, som hon har, för att skaffa sig lite frisk luft.

Vi äro hederligt folk, som bo för oss sjelfva och derföre att vi hafva det fint och snyggt hemma samt min dotter fått en fin och rik fästman äro några tarfliga fruntimmer, som icke kunna lida detta afundsjuka samt vilja oss ondt. Jag har ett ofantligt besvär att hindra dessa fruntimmer isynnerhet en numera prostituerad flicka, Elvira Hedberg, att hänga på oss samt vilja genera oss. Hon är samma flicka, som i går utpekade min dotter så att hon jemte hennes följeslagerska, som jag för öfrigt alls icke kan med, höllo på att blifva intagna på vaktkontoret. Min dotter har många gånger hjelpt denna Elvira Hedberg, då hon kommit upp till oss alldeles utblottad; men då hon nu visat sin tacksamhet på detta lysande sätt vill jag icke vara sämre utan vill härmed omtala att Elvira Hedberg tillföljd af någon okänd orsak begagnar sin aflidne systers d.v.s. heter ej Elvira utan Kristina. Att Hrr Inspektörer uti sitt mycket nyttiga förehafvande många gånger genom elaka qvinnors afundsjuka få oriktiga anvisningar kan ju ej förhindras; men då ett sådant förhållande nu inträffat är det till Herr Stadsfiskalen såsom upplyst Embetsman jag framställer mina bekymmer. Det skulle vara mig mycket kärt on någon af Hrr. Inspektörer ville genom att göra mig ett besök öfvertyga sig om att mina uppgifter o villkor äro sådana att min dotter har rätt att påräkna sin fullkomliga frihet. Vi bo visserligen uti 23 Jumfrugatan 3tr men der bor mycket hederligt folk i alla våningarne utom den på nedra botten.
Med Största högaktning

Clara Wedin

Född Wall

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad