Kungliga rådet oroar sig över stadens ”Coffee huus” 1705
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kungliga rådet oroar sig över stadens ”Coffee huus” 1705

Kungliga rådet, det tidiga 1700-talets motsvarighet till dagens regering, oroar sig över kaffehusen i Stockholm. Enligt rådets mening är kaffehusen ett tillhåll för ”spel och dobbel” och ”otijdigt owäsende” som störtar folk ”uti liderlighet, ofärd och olägenhet”. 
 
I brevet, som går att läsa i original om du klickar på bilden ovan, ber rådet myndigheterna i Stockholm att ”betaga och förekomma de /…/ missbruk, oredor och oordentligheter” som begås på stadens kaffehus.

Kaffet introducerades i Stockholm under slutet av 1600-talet. Liksom i utlandet upprättades här strax särskilda kaffehus som blev sociala och kulturella samlingsplatser.

Brevet i renskrivet format följer nedan:

"Wälborne H:r Under Ståthållare.

Såsom här utj Staden, så wäl som uppå Mallmarne förnimmes åtskillige så kallade Coffee huus wara inrättade och blifwa underhåldne, hwarest stora sammankonster skier af åtskilligt slags folck äldre och yngre, icke allenast hele dagarne igenom, utan och sent på qwällarne, ja till äfwentyrs ibland öfwer hela nätterne, förnötandes störste delen jemte onödig förtäring tijden, som fast nyttigare kunde och borda anwändas, dels utj hwarjehanda Spehl och dobbel, samt annat otienligit och otijdigt owäsende, dels och utj dess åskådande, hwar af jembwäl mången, i synnerhet ungdommen lättel alt mer och mer kan fatta lust, och wämjas till sådane stycker som dem under handen och i längden, kunna störta utj liderlighet, ofärd och olägenheet; Altså äre wij föranlåtne här med att förordna, det måste å Öfwerståthållare Embetets wägnar, H:r Underståthållaren utaf Magistraten här samma städes, begiära och infordra noga beskied och underrättelse, på hwad grund och i hwad afseende samt på hwars tillstädielse och förordning sådane Coffeehuus här sammastädes äro inrättade, och nu warda underhåldne, jembwäl gifwa deras betänckiande, hwar utj deras nytt- och nödwändigheet kan bestå. Och på den händelsen, hwad medel och utwägar de förmehna kunna och böra där wijd anwändas till att betaga förekomma där wijd hwarjehanda ofwantalte missbruk, oredor, och oordenteligheter, samt oskickelige wäsende; Hwilken Magistratens berättelse och betänckiande H:r Under Ståthållaren, med bijfogande af sine tanckar och förslag, hafwer oss att tillsända och uptäckia, till wijdare Wårt öfwerwägande och förordnande som det till Kongl. Maij:ts tienst och det gemene bästas beordran kan pröfwas nyttigt och anständigt; Men i medlertijd måste H:r Under Ståthållaren så wäl som Magistraten, författa den alfwarsamma anstalt, att alla oskickeligheter och otilbörligheter i bem:te huus, måge effter giörligheten i anledning af förre förordningar, warder hämmade och afskaffad. Hwar med Wij befalle H:r Under Ståthållaren Gud Alsmecktig.


Stockholm d 24 Oct. A:o 1705.

Axel Julus Dela Gardie. T. Wrede. Carl Gyllenstierna
N: Gyllenstolpe. Didrich Wrangell. G. Falkenberg. T. Polus"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad