Text

"Kongl. Maj:ts Placat Och Förbud, Angående Hwarjehanda otilbörligt Spel och Dobbel på Källare och Caffee Hus, så wäl som hemma i husen" 1719

Ulrika Eleonora, Sveriges regerande drottning 1718-20, beslutar att förbjuda allt spel och dobbel på Stockholms ”Källare och Caffee-Hus”. Även privat, ”hemma i husen”, ska dylikt från och med nu vara förbjudet. Folk som bryter mot förbudet hotas med dryga böter, i vissa fall till och med fängelse.

Förbudet i renskrivet format nedan; i original intill:

"Wi Ulrica Eleonora, med Guds nåde / Sweriges / Giöthes / och Wändes Drottning; Storfurstinna av Finland /.../ Giöre witterligit / at såsom Wi med största missnöije måste förnimma / huru så wäl på Källare / och Caffee-Hus häruti staden / som på Malmarne / Sammankomster skie af åtskilligt folck / de där dagen igenom och seent på qwällarne / ja och hela nätterne / ganska onyttigt förnöta tiden / dels med hwarjehanda Spel och Dobbel / dels och annat otienligt wäsende / som til Gudz Namns missbruk och förtörnelse / sin jämn-Christnas förargelse och en skadelig tidspilla länder / hwaraf mången och i synnerhet ungdomen oftast få tilfälle / at fatta en otidig lusta och begiärelse til slike olycken / som dem i längden ingalunda gagna / utan fast mera uti liderlighet och der på följande ofärd försättia; Altså / til at i tid förebygga sådane grofwa oskickeligheter och fördärfwelige oseder / hwilka wäl för detta i Sweriges Lag / Dobblare Balcken och åtskillige höglof. i åminnelse framfarne Konungarnas hälosamma Förordningar / särdeles Hof-Articlarne af åhr 1687. finnas förbudne / men icke desto mindre efter handen sig alt mer och mer inritat / äro Wi af en nådig omsorg och ömhet för alle Wåre trogne undersåtars bästa / föranlåtne / härmed at förordna / det hädanefter på Källare och Caffe-Hus alle sådane Spel / ware sig med Tärning eller Kort / och i synnerhet det så kallade Bazett, med mera dylikt Dobbel afstraffas / hwilka icke få mycket öfwas til någon förnöjelse och anständigt tidsfördrif / som oskälig winst och åcker / hwarigenom mången all sin egendom och wälfärd tilsätter / och det som wärre är / under tiden störter sig uti ett så beklageligt tilstånd / at dermedelst både lif och timmelig lycka äfwentyras. Fördenskul Wi härmed på det sträng- och alfwarligaste på alle Källare och Caffe-Hus alt Dobbel förbiudom / så at der någon af Wärdfolcken ett sådant oskickeligit lefwerne tillåter / och icke hos wederbörande straxt angifwer, enär Gästerne efter deras påminnelse och warning sig icke willja rätta och dermed afstå / skal / utan någon förskoning och eftergift / böta Twåhundrade Dal. Silf:mt / äfwen som de / hwilka sig med hwarandra i Dobblandet inlåta / hwar för sig särskilt til Ett hundrade Dal. Silf:mts böter skola wara förfallne / och derutom alla de penningar / som wid ett slikt Dobbel wågade och utsatte äro / för confiscable erkände / hwaraf angifwaren skal hafwa halfparten  / och andra halfparten Hospitalet tilfalla. Orkar den i så måtto brottlig / icke böterne erlägga / skal han med Fiorton dagars fängelse afstraffas. I lika måtto warder Bazett och alle andra äfwentyrlige store Spel under lika straff förbudne at brukas hemma i husen. Och på det en sådan Christelig och ganska nyttig Förordning må winna desto större eftertryck / samt hos hwarjom och enom behörig lydno och hörsamhet /  skal den samma uti alla Källare och Caffe-Hus anslås / och ingom betagit wara / angifwa så wäl wärden som Giästerne / hwilka sig häremot förbrytande warda / och skal härjämte Wåre Fiscaler och alla andra tilförordnade Upsyningsmän / wara tagne i Wårt nådige hägn för hwarjehanda oförrätter och wåldsamheter i ord och giärningar / wid det straff tilgiörandes / som Placatet af den 21 Aug. 1684 / angående Executions Betienters beskydd / tydeligen föreskrifwer / enär de / antingen sielfwa i wärket finna / eller elljest utspana någon häremot löpnade förbrytelse / som Wi och desutan dem i Nåder efterlåta / uppå anmälan hos den Commenderarande Officeraren, at bekomma af wachterna så mycket manskap / som wid ett och annat tilfälle pröfwas nödigt / til ett säkert beledsagande / då de någon visitation på Källare och Caffe-Hus wilja företaga och anställa. Hwilket alla i gemen / och hwar och en i synnerhet / som detta på något sätt kan angå / hafwa sig hörsamligen at efterrätta / tilseendes at denna Wår Förordning / som på alla orter i Wårt Rike för en allmän Lag skall gälla / blifwer i alla måtto i acht tagen och efterlefwad. Til yttermera wisso hafwe Wi detta med egen hand underskrifwit / och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Datum Stockholm den 12.  Novemb. 1719. Ulrica Eleonora."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

Handlingar, hörande till historien om spelklubbarne i Stockholm, och deras bedröfliga följder

Handlingar, hörande till historien om spelklubbarne i Stockholm, och deras bedröfliga följder

Kungliga rådet oroar sig över stadens ”Coffee huus” 1705

Kungliga rådet oroar sig över stadens ”Coffee huus” 1705

Lotteri-spelarne, eller nummer-lotteriets hemligheter uppdagade

Lotteri-spelarne, eller nummer-lotteriets hemligheter uppdagade