Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Kongl. Maj:ts Placat Och Förbud, Angående Hwarjehanda otilbörligt Spel och Dobbel på Källare och Caffee Hus, så wäl som hemma i husen" 1719

Ulrika Eleonora, Sveriges regerande drottning 1718-20, beslutar att förbjuda allt spel och dobbel på Stockholms ”Källare och Caffee-Hus”. Även privat, ”hemma i husen”, ska dylikt från och med nu vara förbjudet. Folk som bryter mot förbudet hotas med dryga böter, i vissa fall till och med fängelse.

Förbudet i renskrivet format nedan; i original intill:

"Wi Ulrica Eleonora, med Guds nåde / Sweriges / Giöthes / och Wändes Drottning; Storfurstinna av Finland /.../ Giöre witterligit / at såsom Wi med största missnöije måste förnimma / huru så wäl på Källare / och Caffee-Hus häruti staden / som på Malmarne / Sammankomster skie af åtskilligt folck / de där dagen igenom och seent på qwällarne / ja och hela nätterne / ganska onyttigt förnöta tiden / dels med hwarjehanda Spel och Dobbel / dels och annat otienligt wäsende / som til Gudz Namns missbruk och förtörnelse / sin jämn-Christnas förargelse och en skadelig tidspilla länder / hwaraf mången och i synnerhet ungdomen oftast få tilfälle / at fatta en otidig lusta och begiärelse til slike olycken / som dem i längden ingalunda gagna / utan fast mera uti liderlighet och der på följande ofärd försättia; Altså / til at i tid förebygga sådane grofwa oskickeligheter och fördärfwelige oseder / hwilka wäl för detta i Sweriges Lag / Dobblare Balcken och åtskillige höglof. i åminnelse framfarne Konungarnas hälosamma Förordningar / särdeles Hof-Articlarne af åhr 1687. finnas förbudne / men icke desto mindre efter handen sig alt mer och mer inritat / äro Wi af en nådig omsorg och ömhet för alle Wåre trogne undersåtars bästa / föranlåtne / härmed at förordna / det hädanefter på Källare och Caffe-Hus alle sådane Spel / ware sig med Tärning eller Kort / och i synnerhet det så kallade Bazett, med mera dylikt Dobbel afstraffas / hwilka icke få mycket öfwas til någon förnöjelse och anständigt tidsfördrif / som oskälig winst och åcker / hwarigenom mången all sin egendom och wälfärd tilsätter / och det som wärre är / under tiden störter sig uti ett så beklageligt tilstånd / at dermedelst både lif och timmelig lycka äfwentyras. Fördenskul Wi härmed på det sträng- och alfwarligaste på alle Källare och Caffe-Hus alt Dobbel förbiudom / så at der någon af Wärdfolcken ett sådant oskickeligit lefwerne tillåter / och icke hos wederbörande straxt angifwer, enär Gästerne efter deras påminnelse och warning sig icke willja rätta och dermed afstå / skal / utan någon förskoning och eftergift / böta Twåhundrade Dal. Silf:mt / äfwen som de / hwilka sig med hwarandra i Dobblandet inlåta / hwar för sig särskilt til Ett hundrade Dal. Silf:mts böter skola wara förfallne / och derutom alla de penningar / som wid ett slikt Dobbel wågade och utsatte äro / för confiscable erkände / hwaraf angifwaren skal hafwa halfparten  / och andra halfparten Hospitalet tilfalla. Orkar den i så måtto brottlig / icke böterne erlägga / skal han med Fiorton dagars fängelse afstraffas. I lika måtto warder Bazett och alle andra äfwentyrlige store Spel under lika straff förbudne at brukas hemma i husen. Och på det en sådan Christelig och ganska nyttig Förordning må winna desto större eftertryck / samt hos hwarjom och enom behörig lydno och hörsamhet /  skal den samma uti alla Källare och Caffe-Hus anslås / och ingom betagit wara / angifwa så wäl wärden som Giästerne / hwilka sig häremot förbrytande warda / och skal härjämte Wåre Fiscaler och alla andra tilförordnade Upsyningsmän / wara tagne i Wårt nådige hägn för hwarjehanda oförrätter och wåldsamheter i ord och giärningar / wid det straff tilgiörandes / som Placatet af den 21 Aug. 1684 / angående Executions Betienters beskydd / tydeligen föreskrifwer / enär de / antingen sielfwa i wärket finna / eller elljest utspana någon häremot löpnade förbrytelse / som Wi och desutan dem i Nåder efterlåta / uppå anmälan hos den Commenderarande Officeraren, at bekomma af wachterna så mycket manskap / som wid ett och annat tilfälle pröfwas nödigt / til ett säkert beledsagande / då de någon visitation på Källare och Caffe-Hus wilja företaga och anställa. Hwilket alla i gemen / och hwar och en i synnerhet / som detta på något sätt kan angå / hafwa sig hörsamligen at efterrätta / tilseendes at denna Wår Förordning / som på alla orter i Wårt Rike för en allmän Lag skall gälla / blifwer i alla måtto i acht tagen och efterlefwad. Til yttermera wisso hafwe Wi detta med egen hand underskrifwit / och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Datum Stockholm den 12.  Novemb. 1719. Ulrica Eleonora."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad