Omslag Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och Förbud emot owarsamt umgående med Eld och Tobaks rökande på wissa ställen här i Staden
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och Förbud emot owarsamt umgående med Eld och Tobaks rökande på wissa ställen här i Staden" 1777

Ett tidigt exempel på rökförbud på offentliga platser, här från 1777. Bakom utfärdandet står överståthållarämbetet i Stockholm.  Målet med förbudet, som egentligen utsträcker sig till allt "wårdlöst” hanterande med eld, är att förhindra uppkomsten av bränder. Överträdelser emot förbudet straffas med att "sitta en Söndag i Stocken" eller "fängelse wid watten och bröd".

"Til förekommande af wådeliga händelser, är wäl genom tid efter annan utkomne Författningar förbudit, at owarsamt med Eld umgå och at i synnerhet röka tobak på gatorne och i sådane hus och rum, där Eld lätteligen kan antändas; dock som thesse Författningar ej sällan öfwerträdas, hwartil kommer, at enligt Kongl. Directionens öfwer the Regale Brännerierne i Riket till Öfwer-Ståthållare-Embetet afgifne skrifteliga berättelse, bland Betieningen wid the Regale Brännerierne här i Staden och ther warande Tjenstfolk, thet sjelfswåld sig skal inritat, at the esomoftast med antända och rökande tobaks-pipor gå inom Bränhusen eller Bränhusgården; Altså och på thet the olyckor i tid måge afböjas, hwilka under tobaks rökande af Elds spillning lätteligen kunna upkomma, har Öfwer-Ståthållare-Embetet härigenom allmänneligen welat kungöra, at ej någon i foder- och slögde-hus, windar, wed- och kohl, stall-. och wagns-hus samt inom Bränhusen och Bränhusgårdarne, eller annorstädes, samt på gatorne här i Staden, i synnerhet på och under Broarne, i Hamnarne, i Slagtarehusen och Fiskargångarne, i Stadens Wågar och Mätarehus, på Rännarebanan wid Hötorget och på Trapporne som löpa up ifrån Stadsgården til Södermalm och St. Catharinae sidan, och the flere ställe, ther eld lätteligen kan antändas, må understår sig at röka tobak, eller ther gömma pipa och tobak, eller ock gå med bart ljus utan lykta, eller annorlös och bar Eld, eller eljest wårdlöst handtera Elden, och at then, som häremot bryter, skal, åntå at ingen skada sker, wara förfallen til 10 Dal. S:mts pligt, angifwarens, eller beklagarens ensak, samt thesutom om thet är Tienste- eller Arbets-Hion, sitta en Söndag i Stocken: men at i fall någor Tienste- eller Arbets-Hion kommer andra gångne igen, skal han utom the angifwaren här ofwanföre tilerkände 10 Dal. S:mt, straffas med fängelse wid watten och bröd, eller med spö och rislitande efter omständigheterne.
    Öfwer handhafwande häraf åligger Stadsens Fiscaler med samtelige Politie-Betieningen att hålla alfwarsam tilsyn och then brotslige genast tiltala, skolandes then, som wet at en slik öfwerträdelse skedt, men sådant icke angifwer, wara sielf förfallen til 10 Daler S:mts böter. Stockholm, then 19 Julii 1777.

På dragande Kall och Embetes wägnar,

Under herr Riks-Rådets Öfwer-Ståthållarens, och Commendeurens af. Kongl. Swärds-Orden med Stora Korset, Högwälborne Friherre CARL SPARRES frånwaro

AXEL von AXELSON."

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad