Text

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Förbud, Emot Owarsamt umgående med Eld, Tobaks rökning på förbudne ställen, olofligt Skjutande inom och wid Staden, Fartygs tjärande i Hamnarne samt Eldning om bord....

I denna kungörelse och förbud från överståthållarämbetet blir vi påminda om hur stor brandfaran var i äldre tider. Man uppmanar alla att handskas varsamt med elden. Här förbjuder man dessutom skeppare att tjära sina båtar samtidigt som de gör upp eld. De uppmanas dessutom att inte laga mat ombord i hamn, utan använda de speciella kolhus som uppförts för ändamålet. 5 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Upgift, huruledes Wåd-Eldar Skola Släckas, At De ej tilfoga så stor skada" 1775

"Upgift, huruledes Wåd-Eldar Skola Släckas, At De ej tilfoga så stor skada" 1775

Tobaksburk från Hellefors bruk

Tobaksburk från Hellefors bruk

”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och Förbud emot owarsamt umgående med Eld och Tobaks rökande på wissa ställen här i Staden" 1777

”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och Förbud emot owarsamt umgående med Eld och Tobaks rökande på wissa ställen här i Staden" 1777