Omslagsbild Tobaksbruket
Text

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Tobaksbruket" 1904

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund propagerar mot "tobaksbruket". Broschyren (16 sidor) är författad av doktorn Peter Silverskiöld. Exempel ur texten:

"Är då tobaken en så svår fiende? Ja, det är den! Tobaksplantan innehåller en större mängd af det skarpa giftet nikotin. Dess giftighet har genom talrika experiment på djur och människor grundligt studerats /…/ Det är en mycket lång lista af sjukdomar, som man med säkerhet vet hafva framkallats af nikotinbruk. Jag vill för att ej trötta för mycket blott uppräkna de mest kända och de farligaste: förlust af matlust och alla smakförnimmelser, magkatarrer, kroniska svalg- och strupkatarrer, ögoninflammationer, hjärtsjukdomar, darrning af händerna, armarna och benen, melankoli och nedstämd sinnesbeskaffenhet, sinnessjukdomar /.../  Till lycka för vårt land hafva dock kvinnorna hittills så godt som alldeles afhållit sig från detta skadliga njutningsmedel. Vi måste med stor aktning och djup vördnad blotta våra hufvuden för Nordens kvinnor, som ståndaktigt bevarat sig emot de farliga fiender, som under namn av tobak och alkohol gjort vårt land en oerhörd skada".
Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Interiör av tobaksaffär vid Bastugatan 43. Bakom disken står Greta Amalia Johanna Hansdotter/Eriksson.

Interiör av tobaksaffär vid Bastugatan 43. Bakom disken står Greta Amalia Johanna Hansdotter/Eriksson.

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Stopp! Drick något annat" 1954

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Stopp! Drick något annat" 1954

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet