Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skräddaremästare Isac Rönblads ansökan till Borgerskapets Gubbhus 1832

I 1800-talets Stockholm fanns ingen allmän pension. Om du p.g.a. ålder eller sjukdom blev oförmögen att försörja dig själv var du utelämnad till släkt och vänner eller diverse välgörenhetsinrättningar för att få ditt uppehälle.

Stockholms Borgerskaps Gubbhus var ett exempel på det senare. 

Inrättningen tillkom 1724 och hade från stadens styrelse i uppdrag att ge försörjning åt gamla och sjukliga medlemmar av stadens borgerskap

Intill, och i renskrivet format nedan, går det att beskåda en ansökan till Gubbhuset från 1832.

Bakom ansökan står den 68 år gamle skräddarmästaren Isak Rönblad, hemmahörande i Katarina församling. Med ansökningen finns även två intyg, ett från Skräddareämbetet och ett från Katarinas kyrkas församlingspräst, som båda intygar att Rönblad är en man av god vandel och i stort behov av Gubbhusets stöd.

"Undertecknad som uti 36 år varit Borgare härstädes, har Gudi vare lof, allt hitils med ära och redlighet försörjdt mig och de mina, men är nu mera vid 68 års ålder, så sjuklig och orklös att jag icke längre förmår drifva min handtering; saknandes, i följd deraf, äfvensom min stora fattigdom, vållad, icke af misshushållning eller någon annan för mig menlig orsak, utan af öden dem ingen dödlig mägtat förekomma, alla annan utväg till bergning eller uppehälle under mina ännu återstående dagar, än den, att i djupaste ödmjukhet vända mig till vällofe Directionen och i lika ödmjukhet anhållna om att blifva intagen på det lofliga Borgerskapets Gubbhus. Stockholm den 12 September 1832. Isac Rönblad.

Att Skräddaremästaren Isac Rönblad som uti 36 år warit Embetets Ledamot är känd för utmärkt redlig och rättskaffens wandel, och wärdig medborgare, det worde härmed intygads. Och som genom motgångar och hög ålderdom kommit utur stånd att sig länge kunna berga darföre söker att å Gubbhuset inkomma, får jag honom, såsom deraf i werkligt behov, hos respektive wederbörande ödmjukligen och wänligen recomendera. Stockholm d, 12 Sept. 1832. 

J.P. Hallman     N. Olsson     N. Nordefeldt
Bisitare              Bisitare        Skräddare Ålderman.

Att Skräddare Mästare Herr Isak Rönnblad, född i Finland d. 18 Juli 1764, bor i Catharina församling, förer Christelig vandel; brukar nådemedlen vårdsamt samt är stadd i torftigas omständigheter intygas. Stockholm den 14 Sept 1832. O Winter. Pastor i Catharina."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad