Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skomakaremästare Jonas Engströms ansökan till Borgerskapets Gubbhus 1832

Inskrivningsansökan till Stockholms Borgerskaps Gubbhus från 1832. Supplikanten är en Jonas Engström, skomakaremästare, som nu ”af ållderdoms svaghet” ödmjukast ber Gubbhusets direktion om en plats.

I renskrivet format här:

"Till Stockholm Stads wälloflige Borgerskaps Gubbhus Direction.

Sedan jag nu mera af ållderdoms svaghet, brist af synen, och svag uti hela högra sidan, blifwit alldeles oförmögen att med mitt handtwerk fortfara, och skaffa mig ett nödigt uppehälle på min ålderdom; så wågar jag hos ädle Directionen uti djupaste ödmiukhet anhållna, att blifwa intagen i den fristad för Ållderstegne obemedlade Borgersmän, hwilken lycklickare likar af mitt stånd, beredt dem som ej mera sjelf kunna anskaffa sig sin bergning, och genom sitt uppförande ej gordt sig owärdig att komma i åtnjutande af denna wälgörenhets inrättning.

Jag får ödmiukats bifoga nödiga bewiser öfwer min sjuklighet och fattigdoms tillstånd.

Med djup vördnad för Herrar Directeurer som Ädelmodigt uppoffrat sin tid, och krafter för likars skydd, från nöd å deras ållderdom.

Framhärdar Ädle Directionens Tacksamme och
Ödmjukaste Tjenare
Jonas Engström
Skomakare Mästare"

Stockholms Borgerskaps Gubbhus, inrättat 1724, hade som uppgift att lämna försörjning åt ålderstigna och orkeslösa män ur borgarklassen i Stockholm. Leddes gjorde Gubbhuset av en direktion, tillsatt av Borgerskapets femtio äldste. Från och med 1806 höll Gubbhuset till på Kristinehovs malmgård på Södermalm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad