Läs brevet som pdf
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Bön om hjälp efter att katolska kyrkans torn rasat 1866

När katolska församlingens kyrka Sankta Eugenia lät bygga ett kyrktorn drabbades bygget av en svår olycka. Tornet var nästan färdigt när det rasade samman och 24 människor, främst byggnadsarbetare, omkom och flera skadades.

Raset inträffade den 23 maj 1866 och händelsen var en katastrof för de avlidnas familjer när den huvudsakliga familjeförsörjaren försvann. Änkedrottning Sofia, själv katolik, fick ta emot flera brev där änkor bad om bidrag. Detta brev skrevs av timmermansänkan Maria Sophia Pettersson och ger en bild av känslorna i en tid utan sociala skyddsnät:

Stormägtigaste Allernådigaste enke Drottning

I allerdjupaste underdånighet nedlägger uti sorgens och saknadens tid, en fattig Enka med 2ne små barn, denna sin underdåniga böneskrift, och under bön om Eders Kongl Majts dyrbara nåd får underdånigast bönfalla om ett nådigt förbarmande, jag hade den rysliga olyckan att den 23 Maj sistlidna År förlora min Man mitt och mina små barns enda stöd, då han wid Katholska Kyrkans nedrasade torn fann döden under dess ruiner, denna bittra smärta kan ej beksrifvas som mitt hjerta erfor wid denna hemska och rysliga händelse, och se mig då med twå små barn så utan allt stöd på jorden, och ännu så djupt lidande med mina faderlösa små, det käraste jag nu har öfrigt på jorden, derföre wågar jag nedlägga en tårblandad bön inför Eders Kongl: Majst om ett nådigt förbarmande, förlåt mig arme som är utan tröst på jorden uti min bittra saknad, wärdes allernådigast upptaga min bön, och mina och mina barns wälsignelser skall jemte min innerliga tacksägelse underdånigast nedläggas. Herr Kyrkoherden Lindsten i Ladugårds församling kan intyga den förlust som drabbat, och den nöd som trycker mig, jag kunde efter min mans död icke uppehålla mig i Stockholm utan måste jag 2ne månader derefter resa hem till mina Åldriga föräldrar hwilka äro i knappa omständigheter och i följd deraf ur stånd att lindra min nöd.

Under förwäntan af Eder
Kongl: Majsts nåd
framhärdar underdånigst
en djupt underdånig undersåtarinna
Enkan Maria Sophia Pettersson

Adress Örebro Lanna & Hudinge Qwarn                                           den 9 oktober 1867

På brevets motsatta sida finns anteckningar om tidigare utbetalning från den fond som bildades efter olyckan och som samlade in pengar till drabbade:

Enligt de till Allm. Skyddsföreningen överlemnade Räkenskaper med intyg af Kyrkoherden Lindstén och Ordningsmannen Westermark har den vid Katolska kyrktornets nedstörtande omkomne Timmermannen Anders Peterssons Enka

Maria Sofia Petersson, född Kjellman, f.d. 12 juli 1839, med 2ne barn
      Emma Sofia, f.d. 5 september 1862 och
      Carl Anders Emil, f.d. 15 december 1864,

från Fonden förut erhållit 500 Rdr Rmt, af hvilka, sedan hon flyttat till Nerike, 150 Rdr Rmt blifvit henne genom KMBde i Örebro län i December 1866 tillställde. Den 6 juli 1866 bodde hon i No 8 B. Profossgatan, 4 tr. upp, Ladugårdslands 7de ordningsmannadistrikt. Stockholm den 5 November 1867.

                                                                                                             Fredr. Wretman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad