Text
Författare: Hultgren, O. J.. Stockholms stadsarkiv

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898

1898 hade den kände läkaren Anton Nyström skrivit om den värmländska helbrägdagöraren Fredrik August Boltzius i Aftonbladet. Nyström var ateist och menade att Boltzius mirakelkurer ledde till vidskepelse. Som anhängare av hypnos hävdade Nyström dock att det var möjligt att Boltzius lyckats hela sjuka på samma vis som man kunde uppnå helande effekter med hypnotisk suggestion.

I det här brevet ger den kristne Hultgren svar på tal. Det är enligt honom Guds ingripande som helar, inget annat. Brevet renskrivet:

Till redaktionen af Aftonbladet.

I anledning af doktor Anton Nyströms artiklar i Aftonbladet om troshelbregdagörelse och hypnotism erinras,

1)      Att doktor N. icke förnekat, att genom böners och händers påläggning, en mängd sjukdomar årligen blifvit botade af Boltzius

Men om B. blott genom bön och handpåläggning botar sjukdomar, som läkare ej kunna bota, hvarföre vill doktor N., att man skall hindra ”tillströmningen” till B.?

Doktor N. yttrar: ”visat är, att Boltzius ej skulle ha det inflytande, han har, om ej det kyrkliga systemet fordrade tro”.

Att det ej är det kyrkliga systemet, som är orsak till Boltzius framgångar, visar den omständigheten, att de af Dr. N. anförde teologerna ”uttalat sig skarpt mot Boltzius och hans troshelbrägdagörelse.

Boltzius helbregdagörande förmåga grundar sig på tro på Gud och hans ord, men ej tro på kyrkans teologiska system.

2)      Att doktor Nyströms åsigt, att man ej kan förneka sannolikheten af många bland biblens underkurer och att alla de kurer, som genom hypnotisk suggestionsbehandling utföras i våra dagar äfven bör kallas underverk, väl är riktig, men att det är en villfarelse, att troshelbregdagörelsen blott beror på förtroende för predikanten och hans försäkran att sjukdomen skall häfvas, samt på en återverkan af patientens genom bönen uppjagade inbillning.

Sant är, att den sjuka, för att bli botad genom tron, måste hafva förtroende till helbregdagöraren och att inbillningskraften vid botandet är mycket verksam, men helbregdagörelsen genom tron skiljer sig deri från botandet genom läkarens suggestion, att vid helbregdagörelsen genom tron botas den sjuka omedelbart genom Guds kraft. Detta påstående stöder jag derpå, att i 2 Mos 15:26 är uppenbarat, att Gud sjelf är den gudfruktiges läkare, och att i Marc 5:30 omtalas, att Jesus, då den af blodgång sjuka kvinnan hade rört vid hans kläder, kände, att kraft hade utgått från honom. Samma kraft, som utgick från den på jorden vandrande gudomspersonen, utgå vid helbregdagörelsen genom tron från den allestädes närvarande Guden, om helbregdagöraren förstår att öppna trosorganet.

3)      Att doktor Nyströms påstående, att troshelbregdagörelsen är ett medel att underhålla obskuranttron och videskepelse, är felaktigt. Ingenting är mera egnadt att grundlägga och underhålla sann gudsfruktan än troshelbregdagörelsen och det är anmärkningsvärdt, att troshelbregdagörelsen i vår tid åter synes framträda allmännare kort efter att religionstvånget blifvit lossadt och frihet lemnats för det allmänna prestadömets verksamhet.

Om det finns charlataner, som utgifva sig för troshelbregdagörare och inbilla sjuka, att de ha ormar i kroppen, för att sedan genom ormarnes förmenta utdrifvande få gälla för undergörare, så bevisar det ingenting mot den äkta troshelbregdagörelsen.

Stockholm den 20 november 1898.

O. J. Hultgren.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad