Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Gravfält invid Göta landsväg

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Här ligger ett gravfält med cirka 20 synliga gravar. De utgörs av 10 högar och 10 stensättningar från den yngre järnåldern 550-1050 e Kr.

Den döde brändes under yngre järnåldern vanligen på bål, varefter graven byggdes på platsen för bålet. Tillsammans med de brända benen påträffas vid utgrävningar ofta personliga tillhörigheter som till exempel glaspärlor kammar, spännen, hängen, keramik och redskap.

Under vikingatiden 800-1050 e Kr började kristna föreställningar påverka gravskicket. Det blev vanligare att begrava den döde obränd och enligt kristen sed slutade man också att ge gravgåvor.

I samband med att man behövde bredda parkvägen som går i Göta landsvägs gamla sträckning undersöktes en grav på gravfältet. Graven var en vikingatida stensättning och innehöll ett skelett. Som gravgåva hade den döde fått med sig en kniv.

Norr om det här gravfältet låg tidigare ett gravfält (3) som undersöktes 1966 i samband att man planerade för bebyggelsen vid Östbergahöjden. Gravarna var från vikingatid och under gravfältet framkom boplatslämningar från folkvandringstid och vendeltid.

Den gamla platsen för Östberga bytomt låg i närheten av det ställe där Östbergavägen möter Huddingevägen (6). Längre åt nordväst låg fram till omkring 1960 Ersta gård (1).

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad