Text
Författare: Palme, Sven (1854-1934). Stockholms stadsarkiv

Motion om åtgärd för avskaffande, utom i fall av laga förhinder, av fullmakts användande vid stadsfullmäktigeval – Stadsfullmäktige 1912

1912 berodde fortfarande din röststyrka i kommunalvalen på din inkomst eller förmögenhet. Ju mer skatt du betalade, desto fler röster fick du. Dessutom var det tillåtet att rösta åt en annan person i kommunalvalen om man fått dennes fullmakt, dock fick man högst ha fullmakt från en annan röstberättigad. Fullmaktssystemet motiverades bl.a. med att många på landsbygden hade svårt att ta sig till vallokalerna.

Liberala samlingspartiets Sven Palme ansåg dock att fullmakter inte behövs i staden och vad värre är - fullmakterna missbrukas! Palme anför följande beskrivning av hur missbruket går till: 

"De personer, som verkligen intresserat sig för valutgången, ha med mycket få undantag röstat personligen, och den öfvervägande delen af de afgifna fullmakterna härrör från personer, som i själfva verket varit mer eller mindre ointresserade för valets utgång och som troligen alls icke skulle deltagit i valet, om de varit tvungna att personligen rösta, Dessa personer ha utdelat sina fullmakter till vänner och bekanta, som bedt dem om denna lilla tjänst, Sedan ha dessa fullmakter lagts på hög och samlats af de partier, som vartt rivaliserande vid valet. Vid själfva valtillfället ha vid ingången till vallokalen ombud för båda partierna haft hela den stora massan af fullmakter med sig och lämnat ut dem en och en till de partivänner, som gått in i vallokalen och som förut icke själfva haft någon fullmakt. På det sättet har så småningom hela den stora bunken af fullmakter blifvit placered och kommit med vid valet. De personer, som röstat med dessa fullmakter ha icke haft en aning om, hvarifrån fullmakterna härstammat; det har för dem icke varit annat än ett papper med en viss röstsiffra, hvarmed de förstärkt sin egen röst vid valet. Man har således formellt hållit sig till lagens stadgande, att ingen får rösta med mer än en fullmakt, men om man ser litet djupare på saken är det i själfva verket icke enskilde som röstat här, utan partierna och de ha röstat med obegränsadt antal fullmakter å båda sidor."

Sven Palme blev senare farfar till blivande statsministern Olof Palme

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad