Förslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm
Text
Författare: Mehr, Hjalmar (1910-1979). Stockholms stadsarkiv

Förslag till utredning om den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm

Öppna skriften som PDF via länken intill. Den föreslagna utredningen påbörjade sitt arbete under 1967 och var aktiv fram till 1975. Ur Kommunalkalender 1967 (s. 646-647): "Kommitten för utredning av den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm. Stadskollegiet beslöt den 4 april 1966 att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitte för utredning av den kommunala självstyrelsens arbetsformer i Stockholm (självstyrelsekommitten). Direktiven för utredningen är återgivna i Bih 1966:90. Utredningen skall - bl.a. mot bakgrunden av den planerade samordningen inom Storstockholm och redan fattade principbeslut om samgående mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting fr.o.m. den 1 januari 1971 - syfta till att ge den kommunala verksamheten i det administrativa Stockholm en utformning som svarar mot de successivt ändrade förutsättningarna och avpassad så att den kan förena reellt medborgarinflytande med effektivitet. Med tanke på sambandet mellan storlandstingsprojektet och den stockholmska själystyrelsestrukturen har utredningsarbetet förutsatts i de principiella frågorna skola bedrivas så att eventuella ändringar av kommunallagen för Stockholm kan beslutas av riksdagen senast våren 1970 för att kunna iakttagas fr.o.m. den mandatperiod för stadsfullmäktige som börjar den 15 oktober 1970 resp vara i funktion när storlandstinget inleder sin verksamhet år 1971. Det har även förutsatts att kommitten framlägger resultaten av sitt arbete efter hand och att den kan föreslå angelägna administrativa delreformer utan att det slutliga utredningsarbetet behöver avvaktas. I sin helhet torde utredningen komma att aktualisera betydande ändringar i den gällande kommunallagen för Stockholm. Stadskollegiets val av ledamöter i kommittén ägde rum den 25/5 1966 (fyllnadsval den 11/1 1967). Ledamöter Hanson, Per-Olof, borgarråd, stadsfullm. ordf (utsedd av stadskollegiet); Mehr, Hjalmar, borgarråd, stadsfullm, vice ordf (utsedd av kommitten); Abrahamsson, Morgan, direktör stadsfullm; Agrenius, Gösta, borgarråd, stadsfullm; Amierson, Carl Albert, direktör, stadsfullm:s ordf; Aronson, Albert, direktör, stadsfullm; Björnström, Björn, sekreterare, stadsfullm; Lind, Bengt, redaktör, stadskollegiets ordf; Nordin, Artur, borgarråd, stadsfullm; Olsson, Knut, redaktör, stadsfullm; Palme, Rutger, direktör, stadsfullm 2:e vice ord, Huvudsekreterare Calmfors, Hans, stadssekreterare Kansli, Utredningsmän Roos, Thorbjörn, en vakant."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad