Text
Författare: Hedin, Alma (1876-1958). Stockholms stadsarkiv

Motion om eventuellt behov att ingripa mot pantsättandet av kläder och sängkläder - Stadsfullmäktige 1912

Enligt Alma Hedin pantsätter många fattiga människor vanemässigt sina söndagskläder på måndagen för att sedan lösa ut dem på lördagen, i syfte att få fram pengar till något akut behov eller i värsta fall, för att tillfredställa någons spritbegär.

Motionären berättar att bland stadens 34 pantlånebanker finns en del som tar fyra öre i ränta per utlånad krona per månad - men även om man hämtar ut det pantsatta godset efter en dag får man betala de 4 örena. För de som varje vecka pantsätter söndagsdräkten innebar detta således en årsränta på 208 %.

Dessutom anser Hedin att det är ohygieniskt att blanda fattiga människors kläder i pantbanken.

På grund av ovanstående vill Hedin att Hälsovårdsnämnden och Fattigvårdsnämnden ska utreda ”i hvad mån det nuvarande systemet att mot pant af kläder och sängkläder utlåna penningar mot hög ränta kan innebära skada i ekonomiskt och hygieniskt hänseende för den enskilde och därigenom för staden såsom kommun, samt därefter vidtaga de åtgärder, förhållandena påkalla.”

Alma Hedin tillhörde inte något politiskt parti. Hon var syster till upptäcktsresanden Sven Hedin som var en Sveriges absolut mest kända personer 1912. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad