Text
Författare: Nordin, Johan. Stockholms stadsarkiv

Stockholms hospital för sinnessjuka vill ha hjälp med patient - brev till Dr Nyström 1892

I oktober 1892 har Stockholms hospital för sinnessjuka fått problem med en patient som säger sig blivit lovad friskintyg av den kände läkaren Anton Nyström. Bitrände läkare Johan Nordin på hospitalet skriver:

Stockholms hospital d. 16. Okt. 1892.

Herr Doktor Anton Nyström. Här.

Med anledning däraf, att Ni lär till hypnotisk behandling haft en sinnessjuk, omkring 28 år gammal finsk man, B. V. Ekman, hvilken f. n. är inackorderad hos sysslomannen vid Stockholms hospital och vidare med anledning däraf, att Ni (enligt patientens egen utsago) lofvat friskbetyg, beder jag härmed att tillsammans med nämnda patient få göra Eder ett besök i morgon kl. omkr. 1 e.m., för att i någon mån kunna få honom ur föreställningen om att kunna (senast om tisdag enl. hans utsago) få friskbetyg af Eder: Hvarför jag anhåller om ett sådant tillfälle i morgon, är anledningen den, att i dag kommit obehagliga underrättelser från Finland, hvarom jag torde få meddela mera muntligen.

Vördsammast
Joh. Nordin
t.f. bitr. läkare vid Stockholms hospital

Hospitalet för sinnessjuka låg i det stora komplexet Konradsberg på Kungsholmen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad