Läs Sällskapet för yttrandefrihets stadgar från 1905
Text

Förfrågan om Anton Nyström vill vara med i Sällskapet för yttrandefrihet - brev och stadgar

Hösten 1905 fick den kände läkaren, föreläsaren och debattören Anton Nyström ett brev från Ellen Dahlbäck med förfrågan om han ville vara med i det nyss bildade ”Sällskapet för yttrandefrihet”.

I brevet bifogades sällskapets stadgar, författade av sällskapets stiftande ledamöter Frida Stéenhoff, Eugéne Jansson, Anna Lindhagen, Hinke Berggren och Sigurd Dahlbäck – alla kända politiska aktörer i början på 1900-talet. 

Enligt stadgarna är föreningens syfte att ”bidraga till ett fullare begagnande af friheten till offentliga yttranden i tal och skrift än som vanligen medgifves af gängse parti- förenings- och kotteriparoller eller af tidningspressens hänsynstagande till gängse opinioner inom dess läsekretsar.”

De rättelser, överstrykningar och alternativa formuleringsförslag som finns i de handskrivna stadgarna är troligtvis Anton Nyströms.

Här är Ellen Dahlbäcks brev renskrivet:

"Sthlm 20 sept 1905
Stadsgården 14, A
Hörnet mot Moseb. Trapp. 

Herr Doktor Anton Nyström
Mäster Samuelsgatan 17
Här.

Med bifogande af stadgar för ’Sällskapet för yttrandefrihet’ tillåter jag mig meddela att sällskapet på sitt senaste sammanträde 18 sept. beslöt tillfråga Eder om Ni skulle vara hågad att ingå som medlem i sällskapet, hvilket vi tro skulle gagna dess syfte. Medlemmarnas antal äro nu 14, hvaraf fem namngifvas såsom stiftande ledamöter, nemligen de som undertecknat stadgarna.

Enligt sällskapets beslut påpekas att medlemskap ej i något fall bekantgöres utan särskildt tillstånd; deröfr ombedes Ni att ej låta vare sig detta bref eller stadgarna komma till tidningarnas eller enskildas kännedom.

Vi utbedja att svar med allra första, stäldt till Juris Kand. S. Dahlbäck, Stadsgården 14 A – som enligt gällande arbetsfördelning har korrespondensen under Ok. Månad – och hoppas det blir gynnsamt; i motsatt fall torde stadgeexemplaret benäget återsändas.

Med utmärkt högaktning
Ellen Dahlbäck
Under sept. tjänstgörande ledamot"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dagordning för möte i Radikala klubben

Dagordning för möte i Radikala klubben

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Första feministen
Tema

Första feministen

Frida Stéenhoff var en tongivande företrädare i kampen för kvinnlig rösträtt under början av 1900-talet. Hon var också den första i Sverige som använde begreppet "feminism" i betyd…

Handlingar rörande edstvånget skickade till redaktör Arnoldson - Anton Nyströms arkiv

Handlingar rörande edstvånget skickade till redaktör Arnoldson - Anton Nyströms arkiv

Reformföreningens stadgar 1879

Reformföreningens stadgar 1879