Dagligt Allehanda den 28 november 1782.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Dagligt Allehanda den 28 november 1782

Stockholmstidning från 1782. Hela texten har transkriberats och finns publicerad nedan.

På sidan två finns antecknat att amerikanen Joh. Adams anlänt till Stockholm från Sankt Petersburg och att han är boende på Österlånggatan 99. Det är John Quincy Adams, senare i livet blev han USA:s sjätte president. Han var vid detta tillfälle på väg till sin far John Adams i Haag. Via länken intill kan du öppna hela tidningen som en PDF.

Här följer hela numret i renskrift:

"Stockholm N:o 274. Den 28 november 1782, Torsdag. Dageliga Tidningar, Eller : Dagligt Allehanda. Tisdagen, d. 26 nov., mulet med ymnig snö hela dagen, dock allenast en half grad kalt, ONO 3. Onsdags morgonen, mäst mulet, 1 grad kalt, lugnt. Barom. 25,80.

Utländska Nyheter: Wien den 6 November. Kejsaren har redan här i Hufwudstaden indragit 26 smärre Kyrkor och Capeller, och fördelas nu hela Staden uti större Församlingar, welandes utom Domkyrkan blott bibehålla 6 stora Hufwudkyrkor. Uti ingen Kyrka får mer än en Mässa hållas på en gång, icke 5 til 6, hwilket då sker wid flere Altaren, och läses Mässan därwid i tysthet. Efter hand införas nu ock Tyska Sånger wid Gudstjensten, i stället för de Latinska. Kejsaren låter ock här inrätta twänne stora Hus, det ena til et Invalide-Hus för ålderstegne Präster, och et annat Hus för at däri åter förwara Präster, hwilka utöfa en otidig Nitälskan uti sina Predikningar. – Nya Fästningen Theresienstadt på Gränsen af Bömen, til betäckning af detta Rike emot Preusen och Saren, är nu snart fulländad, och blifwer at anse icke allenast som en Nyckel til Bömen, utan ock som en stark Förmur för de Österrikiske Staterna i allmänhet.

Köpenhamn den 9 November. Kongl. Danska Regeringen har uti Hollstenska Staden Glücksstad inrättat et Sjö-och Handels-Compagnie, hwars Fond är utsatt til 200,000 R:daler, indelt uti 2000 Actieer, och Octroyen gifwen på 30 år. Begärligheten at deltaga uti denna Fond war så stor, at Subscriptionen til Actiers tagande, som öpnades den 14 Sept. war redan den 25 följande Sept. upfyld. Detta Compagnie får icke hopblandas med Sleswikste Canal-Compagniet; men bägge dessa Inrättningar båda Danmark stora fördelar : och whad wärkan de lära hafwa på de bägge närliggande och hittills så florerande Handels-Städerne Hamburg och Lübeck, får tiden utwisa.

Med Ryssland är ock en Handels-Tractat afslutad, äfwen som med Preusen underhandlas om en annan.

London den 1 Nov. Redan en lång tid hafwa wåra härwarande Läkare anmärkt, at Chinabarken icke mera är af få god wärkan i Febrar, som förut; hwaraf de slutat, at Febrarne nu måste wara af mera elak art, än de tilförene warit; men man har änteligen funnit at icke så är, utan at nämde Medicament på det sättet förfalskas at det upblandas med barken af et träd, som wäxer på Jamaika och på Engelska kallas Bullentree. Detta förfalskade Medicamentet curerar wäl Febrar, men därutaf måste tagas 3 gånger så mycket, som af den wanliga Chinan.

Fråga til de Lagkloka? Jag är så lycklig, at jag äger på Landet en wacker Egendom; Och Församlingen, där jag bor, är försedd med hederlige Präster och en prydlig Kyrka; Men i en omständighet känner jag icke igen min Herr Pastors och Präpositi wanliga nit och omtanke. Jag hade wäntat, at han, likasom Pastores i granskapet, skulle höra Församlingens Ledamöter, huruwida de wilja hafwa Kyrkan och Prästegården försäkrade för eld och brand i Allmänna Försäkrings-fonden; Men det har icke skedt, och när jag härom wänligen erindradt Herr Prosten, har han yttrat sig, at detta wore et onödigt säkerhets-steg. Om nu Kyrkan eller Prästegården skulle brinna, så är alt Publiqut understöd för sådan brandskada afsagd. Månne icke Herr Prosten och Kyrkowärdarne skulle med sin egendom, så långt den räckte, gälda denna skadan, efter som de icke hört Församlingen och Församlingen således icke fådt förklara sin åstundan? Men om Församlingen åter blir hörd och pluraliteten af Ledamöterne afstyrka Försäkringstagandet, månne skadan då icke bör ersättas af dem, som hindrat Försäkringen, och de wara frie, som antecknat sig, at åstunda Försäkring? Rygtet säger, at i en Stad, där fråga warit om Rådstugans Försäkring, et dylikt förbehåll blifwit gjordt, och at det wärkat, at Försäkring blifwit tagen.

Under den 12 i denna månad hafwa följande i Nåder blifwit befordrade, neml. wid Fortification ; til Lieutenant, Conducteuren F. M. Nordencreuz; til Second-Lieutenant, Premier-Adjutanten E. G. Henschen; Conducteurer, Cadetterne D. Lundblad, Gref A. D. Mörner, F. Nobelschöld och P. Rubin; til Second Adjutanter, Wallmästarne H. G. Dalmansson och Åke Cronholm. Wid Österbottens Regemente: til Stabs-Capitaine, Lieutenanten C. H. Theslöf; til Stabs-Lieutenant, Fändriken Gref P. S. E. Cronhjelm; til Stabs-Fändrick, Sergeanten G A Hobin. Wid Nylands Infanterie-Regemente; til Stabs-Lieutenant, Fändricken F. G. Hortulin; til Stabs-Fändrick, Fältwäbeln C. Uggla; til Bataillons-Präst, Extraord. Bataillons-Predikanten Magister J. Fabritius. Wid Hennes Maj:t Drottningens Lif-Regemente: til Stabs-Fändrick, Sergeanten C. F. Hinzenstern. Wid Sprengtportske Regementet: til Lieutenanter, Fändrickarna Baron F. G. Raulbars och D. G. Ahock; til Fändrick,Fouriern C. P. Bremer.

Samma dag hafwa följane erhålligt Nådigt afsked, neml. wid Fortification: Conducteuren F. Carlberg med Lieutenants namn och heder; vid Österbottens Regemente: Capitatinen C. B. Hodin med pension och Accords ersättning, samt tillstånd at stå qwar i Armeen; vid Drottningens Lif-Regemente: Stabs-fändricken C. L. von Herssberg med Lieutenants namn och heder; wid Sprengtportske Regementet: Lieutenanterne G. F. Fittinghoff och P. M. Tornerefeldt, den förre med tillstånd at stå qwar i Armeen samt den senare med Capitaines namn och heder; wid Armeens Flotta: Lieutenanten G. A. Hagelberg med Capitaines namn och heder. Äfwen hafwa afskedade Fältwäbeln wid Uplands Regemente H. G. Schütte, afskedade Sergeanten wid Nylands Infanterie-Regemente C. W. von Konov, samt afskedade Fältwäbeln wid Calmare Regemente S. Boisman Nådigt bliwit hugnade med Fändricks namn och heder.

Under den 16 uti innewarande Nov. månad är Kammar-Rådet Fredrich von Stenhagen i Nåder förordnad til Landshöfdinge i Wästerbottens Län, och den 8 förutgående October Assessoren uti Kongl. Commerce-Collegio Mårten Tavelin til Öfwer-Directeur öfwer Sjö- och Gräntse-Tullarne i Sverige, hwarjämte Direction öfwer Pomerska Licenterne är honom updragen. Under den förstnämde dato äro Handelsmännen här i Staden Abraham Dahlgren och Carl Anton Beve i Nåder befordrade til Rådmän härstädes uti Initerate Classen, och den 25 hujus har Cancellisten wid Utrikes Expedition uti Kongl. Maj:ts och Rikets Cancellie-Collegio Jon Cederstedt i Nåder blifwit hugnad med Bergs-Råds namn och wärdighet, sedan han trädt ur Kronans tjenst.

Ankomne Resande:

Bruks-Patron Jacob Ramsell med betjent från Westmanland, bor i huset N.o 42 wid Jerntorgsgatan. Hof-Junkaren Baron G. von Bliven fr. Skåne, bor i huset N.o 48 wid Wästerlånggatan. Commerce-Rådet Sköldebrand fr. Södermanland samt Handelsmannen Brasch med betjenter fr. Nyköping, bo i huset N-o 13 wid Hornsgatan. – Handelsmannen Johannis Rödlund fr. Torneå, bor hos Tracteuren Warodell i Nygränden. – Lieutenanten Grefwe Rosen med betjent från Skåne, bor i huset N-o 131 vid lilla Nygatan. – Ostronhandlarne Lars Löfgren och And. Dahm från Götheborg, bo hos Guldslagaren Levent å Norra Smedjegatan. – Italienska Grefwen Oskario Greco och Amerikanen Joh. Adams med betjenter från Pettersburg, bo i huset N-o 99 wid Österlånggatan.

Följande Skeppare äro ankomne:

P. Nilsson från Pillau med spannmål. – A. Prokopheiff från Pettersburg med Råg, Talg och Hampa. Den 26 November war Coursen: På Hamburg -- à R:dal. B:co 46 och 1-4:dels a 1-3:dels Skill. Amsterdam -- à R:dal.H. C. 41 och 1-4:dels, en half a 1-3:dels Skill. London -- à P:d St. 3 R:dal. 34 Skill. I går wid 156:te Dragningen af Swenska Kongl. Nummer-Lotteriet, utkommo följande Numror: 71 - 4 - 19 - 53 - 36.

I morgon kl. 12 sker inläggning och öfwermorgon kl. precis 9 dragning af Kgl. Musicaliske Academiens Lotterie för innewarande November Månad, på Riddarhuset uti Secrete-Utskotts-Salen. Lotter finnas ännu på Lotteriets Hufwud-Contoir uti Rådstufwu-flygeln.

Med högwederbörligt tillstånd kommer det förledne Söndag tilärnade, men genom wäderleken hindrade Fyrwärkeriet at afbrännas i Kongs Trägården nästa Söndag d. 1 Dec. kl. precis half fem eftermidd. Fyrwärkeriet innehåller, enligt förut skedde anslag och specifique beskrifning. I St. Posten N-o 270, 19 särskilte Piecer; och sedan allt det skadade är reparerat och i fin ordning återstäldt, gör man sig så wäl förhoppning om talrike åskådare , som och af den respective Allmänheten skall ske fullkomligt nöje, så wida wäderleken med- gifwer. Biljetter härtil finnas i Holmbergs Boklåda, hos Hattstofferaren Lundell wid Riddarhus-torget, på Börs-Källaren, Mademoiselle Maja Lisas Caffehus, hos Tracteuren vid Frimurare-Logen å Riddarholmen, samt wid ingången å stora Trägårdsgatan emot 16 sk specie, och warda de til förr utsatte dagen köpte Billetter härwid lika gällande. Ett befordran af beqwämlighet och ordning äro behörige anstalter gjorde, äwen med den fallne snöns upskottning.

Med Högwederbörligt tillstånd, upföres nästa Söndag som är den 1 December, på Stora Riddarhus-Salen, under Kongl. Hof-Capellmästaren Herr Uttinis Direction, för den nyligen hit ankomne Fursteliga Meklenburg Schwerinske Concertmästaren Herr Celestinis räkning, en fullstämmig Bocal- och Instrumental Musique, då Fru Celestini sjunger åtskillige utwalda Arier, samt Herr Celestini låter höra sig uti en Solo och Solo-Concert för Violin. Billetter a 16 sk st. finnas i huset N-o 83 wid Swartmangatan midt emot Tyska Kyrkan där Herr Celestini bor, samt wid ingången. Concerten börjar kl. half 6 eftermiddagen.

Til salu finnes:

Förryckta Tidningen N:o 000 eller N:o 3 är nu utkommen af Trycket, förbättrad och tilökt uplaga, några weckor å rad endast hwarje Måndag och Torsdag, torde Auctorerne den fortsätta som til köpares underrättelse länder. Härpå tages ingen Prenumeration och man begär ej heller många köpare, utan få mycken debet at tryck och papper m. m. kan blifwa betalt, emedan desse Tidningar äro endast uplagde til någre enskilta wänners ro och hwad öfwer blir försäljes a en half skilling st. uti Boklådan bredewid K. Posthuset och på Norströms Boklåda wid Riddarhus-Torget. Alle Exemplaren åro stämplade, annars anses de felaktige.

I Bokståndet N:o 55 å Slagtarhus-Bron: Krigs-Conceil, hållen under Finska Campagnen af Budenbrock och Lejonhufwud. Doctor Fasts Lefwerne och Historia på Tyska. Riks-Fiscaln Byrons resa omkring Jorden. Swänska Upsyningsman. Mose och Lamsens Wisor. La Lutheranisme abjuré, m. m.

Fina Engelska Rit-Pennor a 16 skilling dussinet; Engelska Stål-kulor, hwilka då man stryker litet däraf på en skinn-rem, gör både Rak- och Penn-knifwar lika så hwasse som strukne på den bästa Oljesten, a 12 sk. Stycket;

Hår-Pomada, som är ganska wälluktande och befordrar hårwäxten, a 16 sk. Burken;

Venediskt Twättwatten, hvaraf någre droppar slagne uti en Talrick med watten, förwandlas i mjölk och borttager alla sorter fräknar eller fläckar samt gör huden fin och hwit, a 24 sk. Flaskan;

Tandspiritus som fördrifwer elaka luften ur mun samt gör tänderna hwita och fasta, a 8 sk. flaskan;

Tanddroppar som fördrifwer alla sorter tandwärk och fluss, hjelper äfwen för maskätna tänder at den aldrig återkommer och ingen känning af tandwärk, a 16 sk. flaskan;

Fransyskt Bläckpulfwer, hwilket blandat med någre droppar watten, gör det bästa och swartaste Bläck, 6 sk. För 2 lod;

rödt Bläckpulfver brukas som det förra, a 4 sk. lodet;

et Pulfwer, hwaraf påstrukit med fingren, försilfrar det alla Metaller at de se ut som fint Silfwer, kan äfwen brukas at försilfra Spelpengar med, a 12 sk. halfva lodet;

et extra proberat Liktornsplåster, hwilket borttager Liktornar utan att man har någon känning, a 8 sk. flaskan;

Fläckkulor som borttager alla sorter fläckar, så ur Siden som Ylletyger, a 8 sk.;

en sort Franskt Rak- och Twätt-Spiritus, som öfwergår all Twål i löddring och lukt, med tilsats af watten, och dessutom borttager finnar i ansigtet och gör huden hwit och mjuk, samt behåller nästan hela dagen en angenäm luft, a 8 sk. flaskan;

en Engelsk Guld-färnissa at förgylla alla sorter Metaller och beslager, undgår ej någon förändring af watten, kan äfwen nyttjas at öfwerstryka oäckta förgyllning, då det ser ut i alla fall som äckta förgyllning, hwaraf påkommen orenlighet kan med watten aftwättas, utan minsta förändring i glantsen, a 8 sk. flaskan;

wälluktande Twål-kulor, som gör händerne hwita och mjuka, a 8 sk. stycket.

Veritabelt fint Engelskt Muschplåster, til 8 a 16 sk.

Tandpulfwer, som gör hwita tänder och bewarar ifrån skörbjugg, a 16 sk.

Wägglus-salfwa a 16 sk. burken.

Spiritus som borttager hufwudwärk och swindel, 8 sk flaskan.

Wälluktande Pulfwer at lägga ibland kläder och fördrifwer mal, 16 sk.

Pomada för förkylda, spruckne och hårde händer, 26 sk. burken.

Alla dessa saker finnas wid Swartmangatan i huset N:o 75 twå trappor up, hwarest tilwärkaren sjelf bor och lämnar underrättelse om nyttjandet, samt är för dem answarig, men ej för dem som å andra ställen under samma namn försäljas. Och har tilwärkaren ej eller utlämnat något av desse saker på annat ställe i Staden, at å dess wägnar försäljas.

Hos undertecknad som bor i Slotts-Skorstensfäjaren Rooses hus i hörnet af Bryggaregränden, försäljestil Respective Herrskapernes tjenst, allehanda slags nyss inkomne äkta nymodiga Plumer; äfwen kunna allehanda gamla Plumer efter behag hos mig antingen uptwättas eller ock omfärgas, at de aldeles skola blifwa så gode som nya. Uniforms- och Cavaillers-Plumer kunna äfwen efter behag bekommas. Ludvig Fredric Dacano.

Til underrättelse för den som i Dagligt Allehanda N:o 272 åstundar köpa en god Sädes-Harpa, länder at han kan infinna sig uti hörnhuset af Drottningegatan och Mäster Samuels Gränd N-o 41 och 42 en trappa up inpå gården, där flere sorter kunna beses och om köpet för en sådan Sädes-Harpa accorderas om den åstundas skulle. Äfwen kan därstädes åtskillig slags Mässingswäfnad efter behag bekommas.

Til salu finnes et par unga mörkbruna Ston, som gå ledigt för wagn, den ena springer lätt och wäl, den andra är mera komod och wacker under sadel; hwilka kunna beses och om priset accorderas i Herr Söderbergs hus N:o 44 wid norra Smedjegatan.

Risgryn, Bohwete- Pärl och Helgryn, fina Martinique Caffebönor och Lin finnes til salu; närmare underrättelse fås wid Hornsgatan i första Klädståndet til höger från Södermalms Torg.

I Handelsman Johan Lidins bod wid Munkbron, är til salu insatt större och mindre kaggar Waskbuk för civilt pris. I dag Torsdag den 28 November kommer på Stadens Auctions-Kammare at försäljas 2:ne Wagnshästar med hwit mahn, samt en brun arbetshäst.

På Källaren Castenhof finnes extra god prässad Caviar för billigt pris.

Åstundas at köpa:

Taventerns Reisen in Turkei ze. mit Kupf. Eller Caats Werk på Holländska; den som desse Böcker har at aflåta för billigt pris, behagade gifwa det tilkänna hos Waktmästaren Sjöberg på Kgl. Musicaliska Acad. Lotterie-Contoir.

Den som har at försälja en någorlunda wacker och stark mans Släde, gifwe det tilkänna hos Betjenten Sandberg uti Stangenbergs hus N:o 19 i Stadsgården.

Den som har Banco lån och Låne Banco-Sedlar att aflåta, kan anmäla sig hos Stadsmäklaren Fried. Nettelblad.

Utbjudes at hyra:

I Ålands gränd straxt wid Regeringsgatan huset N:o 23, 2 trappor up dörrn til wänster wid trappan, Är en meublerad Kammare med Säng och Städning samt egen ingång för någon hederlig Herre eller honett Fruntimmer at hyra på wecka eller månad emot billiga wilkor. Äfwen kan den som i Måndags-Bladet begärt et rum för sina saker nära Packartorget, sådant bekomma å nämde ställe.

Et stort ljust rum utan Meubler nära omkring Maria Kyrka, är nu genast at hyra; adress fås i BruksPatron Kramers hus wid Ad. Fred. Torg 2 trappor up.

Bortstulne och förlorade saker:

Utur en Klädwind på Lundtmakaregatan äro 3:ne nyss stärkte Kjortlar bortstulne, nemligen en helt ny Kittajs-Kjortel, en Cattuns dito med smala violetta botten-ränder och halmstrå-breda hwita ränder, samt därpå små röda rosor med swarta blad ikring, en liten lapp frampå och några små hål stoppade med swart silke, men eljest ej nött, och den tredje en bredrandig Bomulls-Kjortel med hwit botten; den som om desse persedlar har eller får någon kunskap, täktes sådant emot wedergällning tilänna gifwa på Lundtmakaregatan i 4:de huset til wänster från Oxtorget en trappa up.

Af en wanartig menniska blef den 23 i denna månad på Twättbryggan vid Munkbron bortstulit et fint smårandigt nytt Bomulls Förkläde; den rättsinnige som om tjufwen har någon kunskap, ware god och emot hederlig wedergällning gifwe sådant tilkänna i Kongl. Cammar-Collegii Förmak hos Waktmästaren Sandelius. Är det stulna pantsatt eller såldt wil ägaren det igenlösa.

Den 25 i denna månad blef af en Man emellan stora Wattugränd och Drottninge- samt Fredsgatorne borttappat et samma dag utgifwit Recipisse af P. H. på 3:ne Skuldsedlar, utgifne af I. P. C. den 4:de Januari 1781 a 16 R:daler. 34 sk. 8 r. hwardera, samt et Contract slutat emellan E. S. och B. C. N. Den som desse Documenter uphittat, ware god och aflämne dem uti huset N:o 17 wid Fredsgatan där Compagniet är, emot tacksam vedergällning, hälst ingen sig af desamma kan betjena.

Et stort Stodkreatur 11 år gammalt, rödbrunt til färgen med swart ståndmahn och swart swants, samt några hwita hår i sadelstaden, går något snedt med högra bakfoten, blef natten emellan den 24 och 25 sistledne October utur Stallet wid Wrena Capellans Boställe, tillika med sadel och betsel bortstulet; den som om samma kreatur har eller får någon kunskap, anmodas tjensteligen, at emot hederlig wedergällning gifwa sådant tilkänna antingen hos Kyrkoherden Nils Staf på Nyköping och Årdala, eller och uti Stockholm i tobaksboden wid Södermalmstorg och huset N:o 1.

Förleden Måndags den 25 Nov. om eftermiddagen borttappades emellan Adolph Fredrichs Torg, Hornsgatan utföre öfwer nya Slussen til Järntorget, en stor Fruntimmers Tafts-hufwa, aldeles ny; hwilken densamma uphittat, behagade gifwa det tilkänna i Kryddboden snedt emot Maria Fattighus wid Hornsgatan.

Den 23 sistledne förlorades på Hornsgatan en Spansk Rör med Elphenbens Knopp och skinnrem uti; den rättsinnade som honom uphittat och aflämnar i huset wid nämde gata N:o 46, 3 trappor up dörren längst fram, undfår hederlig wedergällning.

På Swartsjölandet äro bortstulne 2:ne st.gutne Silfwer Matskedar, märkte med ägarens namn F. H. W., Guldsmedens namn A. Stafel och Årsbokstafwen T. samt Controll; den som härom får någon underrättelse och sådant i dessa Blad tilkänna gifwer, undfår hederlig wedergällning.

Tio st. Ankor äro för några dagar sedan uti Ladugårdslands-wiken bortkomne; om någon dem tilwaratagit, täcktes densamma emot wedergällning gifwa det tilkänna på Öfwer-Hof-Jägmästare Bostället wid Fredrichshof.

Uphittat:

En swart stoppad Hufwa är uphittad wid Ad. Fred. Torg, som ägaren kan igenfå i Träbyggningen til wänster från Torget N:o 116.

Förleden Tisdags morgon upphittades på Regeringsgatan et Silfwer Skospänne, som ägaren på beskrifning kan igenfå i gården N:o 121 wid nya wägen.

En Bordknif med Silfwerskaft är på Wästerlånggatan förleden Fredag uphittad, som på beskrifning och hittelön igenfås på Mångleristolen wid Oxtorget.

I tjenst åstundas:

En Piga försedd med ärligt bewis samt är wan wid Landt-syslor; adress fås hos Hårfriseuren Rolof i Kattrakarg ränden.

Diverse Kungörelser: Den som i Dagbladet N:o 270 annoncerat at Herr W. länt den 4 Aug. wid Rosenbad 2 R:daler sp. lärer utan twifwel irrat sig, dock i den händelse han eller någon annan förlorat en 2-R:dalers-Sedel, antingen genom wäxel eller Commision, och om han gitter visa sig därtil wara rätt ägare, kan han densamma igenfå då han anmäler sig där dessa Blad utgifwas.

En yngling, som utom räkna och skrifwa, kan tala Franska och Tyska Språken, åstundar blifwa antagen Som Hand-Secreterare, eller också komma til något Bruk såsom Bokhållare; den som honom åstundar, täcktes wara så gunstig och gifwa sin adresse tilkänna i dessa Blad.

Til en lönande inrättning som fordrar 2 a 300 R:daler Specie förlag emot löfte af 20 proCents avance åstundas en hederlig med-Intressent eller Förläggare; förslaget kan närmare confereras då den som finner sig hugad, lämnar swar i förseglad Billett til L. B. O. uti Snusboden midt emot Kgl. Post-Contoiret.

Den som i Bihanget til Dagl. Allehanda N:o 271 för den 25 Nov. begär underrättelse om någon som kan uttaga fläckar utur colleurte Sidenfarger, kan därom blifwa underrättad då det anmäles uti Hattstofferaren Fischers Änkas bod i Storkyrko-brinken wid Riddarhus-Torget.

De Herrar som på Söder åstunda spisning om aftnarne, kunna därmed blifwa betjente portions-wis alla aftnar på Söder Stadshus-Källaren, hwilket til underrättelse länder.

Innehafwaren af Lottsedelen N:o 964 til 156 Dragningen utgifwen på Contoiret N:o 9, får sin insats Tilbaka, emedan Sedeln ej blifwit accepterad.

I morgon kl. 8 utgifwes nästa blad häraf. Tryckt i Kongl. Ordens-Tryckeriet, Huset N:o 134 wid lilla Nygatan."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad