Bildkonst
Konstnär: Meyer, Friedrich, Johann (1806-1893). Utbildningsförvaltningen

Bellmans-eken på Hasselbacken. Originalteckning av J. F. Meyer. Xylografi i Illustrerad Tidning, nr 36 den 9 september 1865.

I mitten av bilden sitter August Blanche, till höger August Sohlman, till vänster J.G. Carlén och 
stående (troligen ) J.G. Schultz.

Professor Lena Johannesson identifierade männen på bilden i hennes xylografi och pressbild: Nordiska museet 1982, sid.274f.

Bilden är en xylografi av E. Seyfert efter en blyertsteckning av J. F. Meyer.

Texten till bilden lyder:

"Hasselbacken och Bellmans-eken

Den plats på Djurgården, som nu bär namnet Hesselbacken, var på Bellmans tid minsann icke så konstmässigt anordnad och städad som den visar sig i våra dagar.

Der nuvarande schweizeribyggnaden är uppförd, låg då en rödmålad koja med torftak, ett försäljningsställe för färsköl och vofflor, kringväxt af täta hassel- och hagtornsbuskar, hvilka sistnämnde under våren med sin hvita blombeklädnad dock gåfvo ett vackert afbrott åt den för öfrigt gröna bottnen. Och här, nära invid (gent emot det nedanföre framskymtande "Gröna Lund"), står ännu en ståtlig ek. Under den har Bellman ofta suttit: under dess skuggande grenar fann man "den svenske Anakreon" företrädesvis hvilande sig. Härifrån öfversåg han sina bilder och ordnade dem i sitt hufvud, härifrån hördes han ofta föredraga sina ingifvelser eller sjunga dem vid cittran.

I denna ek - förmäler traditionen - hade Ullas skald skurit in sitt namn och efter honom andra samtida notabla personer även sina. Men en avtografälskande engelsman tillegnade sig i hemlighet denna del af barken, hvarefter trädet började så småningom multna inåt kärnan. Det säkra är att ihåligheten, af hvad orsak den än uppkommit, blifvit täckt medelst en ny barkbeklädnad för att än en rund tid skydda Bellmans ek från den förgängelsen, som dock slutligen en gång i dagarnes längd måste inträffa.

Det är hr Davidsson som visat denna pietet mot det vördnadsvärda minnesträdet. Bekant är, att man också har honom att tacka för det i allo smakfulla och väl arrangerade skick, hvari platsen i dess helhet befinner sig, onekligen den förämsta på Djurgården i afseende på natur och anläggning förenade. Man måste ovilkorligt med Fredman utropa:

Himmel hvad denna runden,
Af friska löfträd sammanbunden,
Vidgar en plats i lunden
Med strödda gångar och behag!

Vår plansch visar blott ett litet hörn af denna hr Davidssons vackra skapelse med dess herrliga utsigt. På venstra sidan om eken framsticker trappan till schweizeriet, nedanföre ligger Gröna Lund och i fonden synes Katarina kyrka med flera byggnader på södra bergens höjder."

 

Illustrerad Tidning var ett veckomagasin med kulturell profil som kom ut i Stockholm 1855-1867. Tidningen introducerade på allvar den litografiska reportagebilden i svensk press. Tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad