Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Sommaren 1966 (1): Kommentarer till verksamheten på Barnens ö

Utdrag ur Barnens dags förenings årsberättelse 1966: "Föreståndarkonferensen under pingsthelgen den 28-30 maj utgjorde i år, liksom 1965, inledningen till verksamheten på Barnens Ö sommaren 1966. Tyvärr missgynnade vädrets makter konferensen och regn och kyla utgjorde inramningen till direktör Johannessons välkomsthälsning på nyrenoverade och ombyggda Björkbacken pingstaftonskvällen. Trots detta kunde den uppgjorda konferensplanen följas och under huvudrubriken Mat på sommargård diskuterade husmödrarna sina speciella problem större delen av pingstdagen.

Föreståndarna ägnade sig samtidigt åt att samordna sina synpunkter på Barnens Ö 1966 och att detaljplanera sommarens arbete. Från centralt håll drogs de gemensamma riktlinjerna upp av olika befattningshavare och de nya föreståndarna informerades om förhållandena på Barnens Ö. Diskussionen kring matfrågorna leddes på ett initierat och kunnigt sätt av ekonomiföreståndarinnan Gertie Håkansson från Karolinska sjukhuset. Tillsammans med ämneslärare Lennart Werner, mångårigt Barnens Ö-erfaren, gav fröken Håkansson en intressegivande och omfattande inblick i de aktuella problemställningarna. Föreståndarnas diskussioner rörde sig kring huvudtemat Disciplinproblem, personal-barn. Inledningsanförandet hölls av speciallärare Knut Åhs, vilken har rik erfarenhet i dessa saker från sina många år som föreståndare och kursledare på Barnens Ö.

Under ledning av gymn.dir. Lars-Magnus Engström gavs konferensdeltagarna på annandagen tillfälle till en närmare inblick i hur en naturstig lämpligen kan läggas upp. Trots det ogynnsamma klimatet deltog flertalet även i denna del av konferensprogrammet. Därmed var planeringsarbetet inför sommaren i stort sett klart och utresan för barnen egentligen det enda som återstod - en nog så viktig detalj!

Tisdagen den 14 juni anlände så den första tredjedelen av 1966 års barn, och efter ytterligare två dagar var samtliga på plats. Barnens Ö-livet blomstrade åter. Liksom tidigare år utgjorde SJ:s bussar det vanligaste transportmedlet, men en tillfällig återgång till äldre tider gjordes av pojkarna på Granvik och Strandhem, vilka ombord på Sjögull sjövägen anlände till Barnens Ö efter en underbar solskensresa mellan holmar och skär genom roslagskusten ända från Nybrovikens strand. Om föreståndare och husmödrar fått utstå den nyckfulla vårens klimatiska avigsidor under pingstdagarna, så kunde nu barnen i stället omgående utnyttja badplatsernas solstekta gräsmattor och redan första dagen plaska omkring i nästan 20-gradigt vatten. En ur väderlekssynpunkt bättre start på sommaren kan man inte tänka sig! Nära 1400 barn och 400 vuxna såg fram emot en strålande Barnens Ö-sommar, och en strålande sommar blev det. Sol och värme, bad och lek, blev melodin under de åtta veckorna och de enstaka regnskvättarna utgjorde blott ett pittoreskt inslag och möttes snarare med förvåning än med känslor av obehag.

Den stora organisationsapparaten var på nytt igång - och fungerade. De centrala arrangemangen avlöste varandra och på de 28 sommargårdarna flöt livet lugnt och stilla - i den mån man kan tala om lugn och stillhet med nära 2000 människor, barn och personal, springande omkring varandra i alla vinklar och vrår. Midsommarhelgen har alltid utgjort sommarens första stora händelse på Barnens Ö, men i år kom Meta av Byxelkrok - Zingo-skeppet - att stå för premiären. Tisdagen den 21 juni landsteg kapten Zingo med sina pirater för strandhugg med sång och spel först på Solvik och några timmar senare även på Storgården. Det var andra året i följd som Prippkoncernen frestade Barnens Ö-magarna och även denna gång till allmän glädje och gamman bland barnen. Jakten på den försvunna skattkistan och det efterföljande saftkalaset utgjorde ett festligt inslag i dagsrutinen. Midsommarfestligheterna genomfördes traditionsenligt med resning av midsommarstång, lekar och skämttävlingar på Strandhem för norra områdets barn och på Stugorna för södergårdarnas barn. För musiken svarade vid dessa tillfällen de i Roslagen välkända bröderna Wallenrud.

Torsdagen den 7 juli var det dags för nästa storevenemang. Kar De Mumlorna, barnteaterensemblen från Gröna Lund och Folkan, gästade ön och förnöjelsen bland de 400 småttingarna i Båthuset var stor. Föreställningen hette Vi gör en cirkus och de unga artisterna lyckades verkligen slå an den rätta tonen. Stort jubel, vilda applåder, stor succé. Ev. kommer ungdomarnas besök att leda till en förnyelse av sång- och teaterverksamheten på Barnens Ö under ledning av professionella instruktörer bland de trevliga Kar De Mumlorna. I varje fall uttryckte de ett intresse för att komma ut till ön under några sommarveckor för att ta hand om några teater- och sånggrupper bland barnen från sommargårdarna. Ett initiativ som man får hoppas kan bli förverkligat.

Söndagen den 10 juli var i år den stora livräddningdagen. Då ankrade sommarens största svala vid simstadion i och med att Svenska Livräddningssällskapets motorfartyg Svalan lade till vid hopptornet. Kapten Bengtsson, Sv. Livräddningssällskapet, och redaktör Henriques, tidningen Expressen, och deras medhjälpare demonstrerade bad- och båtvett för omkring 1000-talet Barnens Ö-bor. I sammanhanget presenterade Lennart Nahlin [skall vara Sven Nahlin], välkänd i dykarkretsar, sin dykande hund [Lovely]. Ett imponerat sus hördes bland barnen, när den lilla foxterriern, försedd med syrgasutrustning utan att tveka dök i från trampolinen och gjorde en lång simtur under vattnet. Enligt den stolte ägaren den enda hund i världen som kan utföra detta konststycke.

Torsdagen den 14 juli var dagen för nästa besök på Barnens Ö. Denna gång av det mera celebra slaget. Barnens Dags Förenings styrelse bytte för några timmar stadens kvalm och damm mot skärgårdens friska fläktar. Förutom en rundtur genom anläggningarna innehöll denna dags program en ingående presentation av verksamheten på Barnens Ö och dess målsättning samt en orientering om de närmaste framtidsplanerna. För personalen på Barnens Ö är besök av detta slag synnerligen stimulerande bl.a. genom den kontakt som skapas mellan den för verksamheten ansvariga styrelsen och de på fältet arbetande personalgrupperna. Att kokerskan på Granö Gård, fru Karin Eriksson, dagen till ära trollat fram en extra deliciös lunch gjorde ju endast samvaron ännu mer trivsam. Bland gästerna denna dag fanns också direktören i arbetslöshetsnämnden i Stockholm, herr Ture Henriksson, och vid samtal i samband med besök på Solsta drogs de första linjerna upp för iordningställande av en stor, för Barnens Ö:s sommargårdar gemensam idrottsanläggning förlagd just till Solsta. Herr Henriksson lovade undersöka vilka möjligheter han har att inom sitt arbetsfält vara behjälplig med planernas förverkligande.

Det vackra vädret stod sig och de närmaste veckorna kulminerade idrotts- och simtävlingarna i och med genomförandet av Barnens Ö-mästerskap i resp. grenar för både pojkar och flickor. Men även en vacker sommar har ett slut och torsdagen den 4 augusti var det dags för den första av avslutningsveckans festligheter. Den sedvanliga idrottsavslutningen, Granbotrampen, hölls då på Granbo. Som vanligt med livlig anslutning från såväl småbarns- som skolbarnsgårdarna. Tävlingar och lekar avlöste varandra i rask takt under det drygt två timmar långa programmet, men som så många gånger tidigare fäste sig den pampiga defileringen bäst på näthinnan. I samband med Granbotrampen förrättades också prisutdelning till segrarna i de många lagtävlingarna under sommaren. Över hundratalet barn, pojkar och flickor, fick därvid mottaga sina välförtjänta belöningar i form av guld-, silver- och bronsmedaljer och Barnens Ö:s speciella idrottsdiplom.

Två dagar senare, lördagen den 6 augusti, avbrändes sommarens stora fyrverkeri inför över 2000 personer församlade vid simstadion. Bland åskådarna denna kväll ingick ett stort antal civila från trakterna runt Barnens Ö. För dem har Barnens Dags fyrverkeri under årens lopp blivit en traditionsbunden avslutning på sommaren och besvikelsen skulle bli minst lika stor bland ortsborna som bland barnen och personalen på sommargårdarna om denna festkväll av någon anledning skulle utgå ur programmet. Av samma skäl är den stora simpromotionen följande dag en stor händelse och söndagen den 7 augusti kunde direktör Johannesson hälsa om möjligt ändå fler människor välkomna till simstadion. Ett rekordstort antal promovendi, 73 magistrar och 116 kandidater och en strålande sol utgjorde huvudinslagen vid denna den sista stora samlingen på Barnens Ö 1966.

Tisdagen, onsdagen och torsdagen den 9, 10 och 11 augusti var det så till sist dags att ta farväl av sommarön och en efter en rullade SJ-bussarna mot Stockholm återförande solbruna, långhåriga, friska och glada - kanske också något vemodsfyllda - barn till storstadens trängsel och jäkt. Sommaren 1966 var till ända! Innan slutpunkt sätts för denna i all korthet gjorda sammanfattning, bör dock nämnas att livet på Barnens Ö, förutom ovannämnda arrangemang, även omfattat de sedvanliga i Barnens Dags Förenings regi anordnade kurserna för de stora personalgrupperna. Främst bör därvidlag nämnas de av speciallärare Knut Åhs ledda mentalhygieniska kurserna kring kompendiet Människor i samspel, den av idrottsledaren, gymnastikdirektör Lars-Magnus Engström, anordnade siminstruktörskursen och de av förskolepedagogen fru Maria Riedel-Karlsson genomförda instruktionskurserna för ledarpersonal på småbarnsgårdarna. Barnens Ö:s seglarskola har under året utökats och båtbeståndet utgjordes under den gångna sommaren av 2 st. Flying-Junior, 2 st. GKSS-ekor och 1 st. Koster. Till detta kommer ett tjugotal Optimistjollar utplacerade på de olika gårdarna. Inför sommaren 1967 beräknas ytterligare farkoster komma att förstärka seglarflottan.I övrigt har för såväl barn som personal instruktion förekommit i fotboll, basketboll, fri idrott, simning, livräddning m.m. och den stora barntransportbåten Valen har varit i livlig trafik och visat så gott som samtliga barn hur Barnens Ö tar sig ut från sjösidan.

På sjukvårdsfronten har läget under sommaren varit förhållandevis gott. Visserligen har de vanligaste barnsjukdomarna förekommit, men läget har hela tiden varit under kontroll och några allvarligare sjukdoms- eller olycksfall har läkarna, doktorerna Auguste Riedel och Ingrid Richter_Thorén, och deras fem sjuksköterskor inte haft att ta hand om. För personalens underhållning har ett flertal dans- och underhållningsaftnar ordnats i Båthuset förutom sedvanligt midsommarfirande vid Ålands hav. Kolonitiden var förlagd till den 14 juni-11 augusti och omfattade i medeltal för varje grupp 57 dagar. Som föreståndare för verksamheten på Barnens Ö tjänstgjorde studierektor Åke Barrling." Hela årsberättelsen förvaras i Barnens dags förenings arkiv i Stockholms stadsarkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad