Text
Författare: Stockholms slottsrätt. Stockholms stadsarkiv

En lönnkrog upptäcks på vinden på slottet under rättegången efter den stora slottsbranden 1697

Under rannsakningen efter den stora slottsbranden som utbröt den 7 maj 1697 upptäcks att en vaktmästare har drivit en lönnkrog på vinden och slarvat med elden i en kakelugn. I det här dokumentet ur slottsrättens protokoll återges de vittnesförhör som ledde fram till upptäckten. På uppslaget står följande text:

[Den 17 Maii] "icke sedt. Han frågades om icke han deraf wetat att waktmästaren war förbuden til att sälia öhl och brennewin? Han swarade: han har hört talas derom. Han frågades hwarföre han då icke sådant sagt, när som han det wiste och gifwit sådant an hoos slottzfogden? Han swarade: han rådde icke derföre, eller är han derom frågader. Han frågades, om de icke suto undertiden qwarre och drucko hoos waktmästaren? Han swarade: ja ibland skidde det. Han frågades hwar som waktmästaren hade ölet? Han swarade: uti wedeboden wid farstufwun. Han frågades, huru offta han tog in öhl? Han swarade: hwarfiortonde dag som han menar, och ibland längre emellan när det uptogz. Han frågades, huru länge han hade en kanna brennewin? Han swarade: det weet han icke. Han frågades hwilken af de andra waktsåldaterne plägade gå för honom til bryggaren? Han swarade: stora Johan. Tog afträde och giorde Kongl. Slottzrätten aftaal att kom[m]a imorgon tilsam[m]a igen. Anno"

Handlingen härstammar från den 17 maj 1697 och återfinns i volymen Slottsrätter 1697 och 1702 i arkivet Slottsrätter före 1732 på Stockholms stadsarkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad