Text

En lönnkrog upptäcks på vinden på slottet under rättegången efter den stora slottsbranden 1697

Under rannsakningen efter den stora slottsbranden som utbröt den 7 maj 1697 upptäcks att en vaktmästare har drivit en lönnkrog på vinden och slarvat med elden i en kakelugn. I det här dokumentet ur slottsrättens protokoll återges de vittnesförhör som ledde fram till upptäckten. På uppslaget står följande text:

[Den 17 Maii] "icke sedt. Han frågades om icke han deraf wetat att waktmästaren war förbuden til att sälia öhl och brennewin? Han swarade: han har hört talas derom. Han frågades hwarföre han då icke sådant sagt, när som han det wiste och gifwit sådant an hoos slottzfogden? Han swarade: han rådde icke derföre, eller är han derom frågader. Han frågades, om de icke suto undertiden qwarre och drucko hoos waktmästaren? Han swarade: ja ibland skidde det. Han frågades hwar som waktmästaren hade ölet? Han swarade: uti wedeboden wid farstufwun. Han frågades, huru offta han tog in öhl? Han swarade: hwarfiortonde dag som han menar, och ibland längre emellan när det uptogz. Han frågades, huru länge han hade en kanna brennewin? Han swarade: det weet han icke. Han frågades hwilken af de andra waktsåldaterne plägade gå för honom til bryggaren? Han swarade: stora Johan. Tog afträde och giorde Kongl. Slottzrätten aftaal att kom[m]a imorgon tilsam[m]a igen. Anno"

Handlingen härstammar från den 17 maj 1697 och återfinns i volymen Slottsrätter 1697 och 1702 i arkivet Slottsrätter före 1732 på Stockholms stadsarkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kongl. Maj:t förbjuder krogverksamhet på Kungliga slottet 1749

Kongl. Maj:t förbjuder krogverksamhet på Kungliga slottet 1749

Poliser och domstolar
Tema

Poliser och domstolar

Stockholm fick poliser 1776. Då bildades Överståthållarämbetet för polisärenden. Genom polisens rapporter och domstolarnas protokoll vår vi veta en hel del om historiens brott och…

Slottet Tre Kronor i lågor / Text: Maria von Scheele

Slottet Tre Kronor i lågor / Text: Maria von Scheele

Slottet brinner! / Magnus Hansson

Slottet brinner! / Magnus Hansson

Slottet brinner! / Magnus Jacobson

Slottet brinner! / Magnus Jacobson

Slottsrätten sammanträder efter den stora slottsbranden den 7 maj 1697

Slottsrätten sammanträder efter den stora slottsbranden den 7 maj 1697