Text
Författare: Stockholms slottsrätt. Stockholms stadsarkiv

Slottsrätten sammanträder efter den stora slottsbranden den 7 maj 1697

Den 10 maj 1697 sammankallade underståthållaren vid Stockholms slott Jacob Cloo slottsrätten (överståthållaren Christopher Gyllenstierna var sjuk) för rannsakning efter den stora slottsbranden som hade utbrutit den 7 maj. På bilden visas första sidan ur rättegångsprotokollet. På sidan står följande text: "Anno 1697 den 10 Maii, war effter H[an]s Excellence h[er]r Kongl. Rådets och öfwerståthållarens högwälborne her grefwe Christopher Gyllenstiernas förordnande Kongl. Slottzrätt hållen på Stockholms slott närwarande. Underståthållaren wälb. h[er]r Jacob Cloo Slottzfogden wälb. Georg Stiernhoff Rådmannen Mårthen Dyman Rådmannen Anders Strömborg Rådmannen Eric Giöding Slottzbokhållaren Petter Galle Notarien Johan Berger Samma dag berättade underståthållaren wälb. h[er]r Jacob Cloo, huru såsom H[an]s Excellence h[er]r Kongl. Rådet och öfwerståthållaren högwälborne grefwe Christopher Gyllenstierna är opaßlig, så att H[an]s Excellence icke sielfwer kan kom[m]a tilstädes, och ransaka öfwer den olyckeliga branden som den 7 sidstledne Maii sig hafwer tildragit, och fördenskull [...]" Dokumentet ingår i volymen Slottsrätter 1697 och 1702 som återfinns i arkivet Slottsrätter före 1732.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad