Text

Slottsrätten sammanträder efter den stora slottsbranden den 7 maj 1697

Den 10 maj 1697 sammankallade underståthållaren vid Stockholms slott Jacob Cloo slottsrätten (överståthållaren Christopher Gyllenstierna var sjuk) för rannsakning efter den stora slottsbranden som hade utbrutit den 7 maj. På bilden visas första sidan ur rättegångsprotokollet. På sidan står följande text: "Anno 1697 den 10 Maii, war effter H[an]s Excellence h[er]r Kongl. Rådets och öfwerståthållarens högwälborne her grefwe Christopher Gyllenstiernas förordnande Kongl. Slottzrätt hållen på Stockholms slott närwarande. Underståthållaren wälb. h[er]r Jacob Cloo Slottzfogden wälb. Georg Stiernhoff Rådmannen Mårthen Dyman Rådmannen Anders Strömborg Rådmannen Eric Giöding Slottzbokhållaren Petter Galle Notarien Johan Berger Samma dag berättade underståthållaren wälb. h[er]r Jacob Cloo, huru såsom H[an]s Excellence h[er]r Kongl. Rådet och öfwerståthållaren högwälborne grefwe Christopher Gyllenstierna är opaßlig, så att H[an]s Excellence icke sielfwer kan kom[m]a tilstädes, och ransaka öfwer den olyckeliga branden som den 7 sidstledne Maii sig hafwer tildragit, och fördenskull [...]" Dokumentet ingår i volymen Slottsrätter 1697 och 1702 som återfinns i arkivet Slottsrätter före 1732.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En lönnkrog upptäcks på vinden på slottet under rättegången efter den stora slottsbranden 1697

En lönnkrog upptäcks på vinden på slottet under rättegången efter den stora slottsbranden 1697

Slottet brinner! / Magnus Hansson

Slottet brinner! / Magnus Hansson

Slottet brinner! / Magnus Jacobson

Slottet brinner! / Magnus Jacobson