Kongl. Maj:t förbjuder krogverksamhet på Kungliga slottet 1749
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kongl. Maj:t förbjuder krogverksamhet på Kungliga slottet 1749

1700-talets stockholmare gillade att dricka alkohol. Enligt en beräkning var alkoholkonsumtionen i dåtidens Stockholm 40 gånger så hög som idag. Enligt ytterligare en beräkning ska det i Stockholm vid mitten av 1700-talet - på en befolkning på knappt 70.000 - ha funnits över 700 krogar.

En något otippad plats för krogverksamhet i 1700-talets Stockholm var byggnadsplatsen för Kungliga slottet, ett bygge som med pauser pågick mellan 1697 och 1753.

1749 fann myndigheterna sig nödgade att utfärda ett regelrätt förbud mot de krogar som verkade inom ”Kongl. Borgen”, med argumentet att de var vanständiga och ledde till ”allahanda oskickelighet”.

Förbudet i sin helhet går att läsa i dokumentet ovan eller i renskrivet format nedan:

Såsom Hans Kongl. Maj:t uti skrifwelse af den 29 förledne Augusti förmält sig finna aldeles oanständigt wara at krogar måge hållas innom Kongl. Borgen, emedan tilfällen therigenom gifwas till allahanda oskickelighet: kommandes dock under thetta förbud ej at begripas thet Marquetenerier, som til förforskning för the wakthafwande Soldaterne af Kongl. Maj:ts Lif-garde hit tils wanligit warit, altså warder der sådant uppå Kongl. Maj:ts nådige befallning till alla wederbörandes underdånige rättelse och efterlefnad härmedelst allmänneligen kungiordt. Stockholm af Kongl. Slotts-Cancelliet then 30. October 1749.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad