Brev från Anders Ericsson
Text
Författare: Ericsson, Anders (1841-1918). Stockholms stadsarkiv

Brev om sanitära problem vid Liljeholmen

Fabriksidkaren Anders Ericsson vill med det här brevet upplysa kronolänsman L. Lindvall om de i hans tycke usla sanitära förhållandena på Fredsborgshöjden och Årstaäng.

Brevet renskrivet:

Sid 1
Hofrättsnotarien
H Herr L. Lindvall
Liljeholmen

Då Ni, hvad jag erfarit, för närvarande är tjenstgörande Kronolänsman här i orten får jag härmed uti vänligt anhållan vända mig till Eder, för det Ni vill till kommunens varande helsovårdsnämnd anmäla eller alvarligen påpeka det synnerligen dåliga tillstånd hvari afloppsrännstenar här vid Liljeholmen befinna sig, nemligen särskildt afloppen 

Sid 2
Från Fredsborgs höjden och äfven afloppen från Årstaäng m. fl.

Detta helsofientliga förhållande kan icke längre få fortvara, utan måste vederbörande egare eller jordegare kunna åleggas göra ordentliga ränstenar eller aflopp och derefter den det vederbör hålla dem rena, så att icke som nu, befintliga fördjupningar i vägen eller diken stå fyllda med en stinkande, tyfoidfeber alstrande doft omkring sig. Provinsial-läkaren torde vara nödigt påkalla för att han må närmare se den fara som här ständigt förefinnes. Då en närmare besigtning af förhållandena före- 

Sid 3
kommer, vore mig kärt få del deraf, för att kunna få vara närvarande och påvisa älendet.

Med största högaktning
Anders Ericsson

Ingenjör Anders Ericssons filtfabrik som är avbildad i brevhuvudet låg på tomten Maryvik 1, alldeles i närheten av Fredsborg och Årstaäng.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad