Civiliprotokoll från Magistraten den 20 augusti 1710
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kom pesten med sjuka flyktingar?

"Stadzens medell måtte tillordnas och anskaffas till någre fattige flyhtingars som på 3:ne Fahrkåster ifrån Pernau äro ankomne""

Under sommaren 1710 bröt någon typ av epidemi ut i Stockholm. Statsmakterna var länge förtegna, men ganska snart började rykten florera om vad som drabbat staden, nämligen pesten.

Den första noteringen om pesten skrivs in i ett civilprotokoll i Stadens magistrat och rådhusrätt den 20 augusti. Man har mottagit ett brev ifrån Statskontoret, med uppmaningen att staden måste hjälpa de fattiga fyktingar från Pärnu i Estland, som tidigare under sommaren kommit med fartyg till Stockholm.

Efter flera år av krig och missväxt kom stora skaror med flyktingar från de svenska besittningarna på andra sidan Östersjön, och man var nu rädd för att en farsot hade följt i dess spår.

I protokollets marginal syns vad det handlar om, för där har den som i efterhand sammanställt ett register över årets ärenden, gjort en notering i marginalen med ordet pesten.

Pestutbrottet 1710 är en av de största katastrofer som någonsin drabbat Stockholm. Det har uppskattats att nära en tredjedel av befolkningen dog.


Dokumentet transkriberat i sin helhet:

Sida 1

Den 20 Augusti A:o 1710 den Tiugunde Augusti wore på Stockholms Rådhus församblade

Borgmästerne

hr Martin Nyman

hr Axell Aulævill


Rådmännen

hr Johan Salan

hr Christian Kyhl

hr Johan Wideman  

hr Israel Jöranson

hr Petter Dahlström


Pesten
[i marginalen i efterhand]

Ankom och uppläste K. Statz Contorets bref af d. 19. Augusti 1710, hwar uthi beordras att några Stadzens medell måtte tillordnas och anskaffas till någre fattige flychtingars som på 3:ne Fahrkåster ifrån Pernou äro ankomne, nödtorftige uppehälle; Och såsom Inspectoren Hiertzell nu närwarande berättade att han till desse flychtingars underhållande intet 

Sida 2

wäll utan 100 d:r sm.t [Daler silvermynt] kan uthkomma; så remetterades till Stadzens lofl. Handels Collegium att låta honom dessa 100 d:r sm:t emot quittence uthbekomma, hwarföre han har att giöra behörig redo och räkning.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad