Text
Författare: Stockholms domkapitel. Stockholms stadsarkiv

Klagomål på smitande präster under pesten 1710

Den 9 september, pestens år 1710, sammanträder stadens kyrkoöverstyrelse Consistorium. Punkt två på dagordningen handlar om fattigt folk som på dödsbädden ska ha förvägrats få sina salighetsmedel av präster, präster som varit rädda för att bli smittade.

Protokollets andra punkt renskriven:

"Upläste H Brahe [osäker namntydning] Kungl. Senatens bref af den 7 septemb. Af innehål at som magistraten gifvit tillkänna, huruledes många fattige voro genom döden afgångne, de der på sit yttersta sig beklagat at de efter deras längtan inte som sig bör, med deras salighets medel kunnat blifva betiänte, af orsak, at en del af prästerskapet i frugtan för den smittsamma farsoten, sig der ifrån gerna afhålla vilja; ty skal Consistorium till förkunnande af det ansvar både för Gud och menniskior, förordna några visse beskedlige prästmän, som de fattiga siuka med deras salighets medel kunna betiäna, när så påfordras.

Detta kan Consistorio sälsamt före at sådan klagan öfver prästerskapet föras skal, der dock ingen af Consistoriali [troligen förkortning för ledamöter] vet at något sådant exempel skal sig tildragit, och någon af prästerskapet skal varit så förgäten af sin embetes pligt och skyldighet, at han vägrat sig vilja besökia den som i sin siukdom åstundat bruka sina salighets medel; och at vid [några svårtydda ord], voro samtel. Comministri i Consistorium upkallade, hvilka inkommo och enhälligen betygade, att de aldrig vägrat sig besöka någon siuk, som det åstundat; men om någon blifvit död förr än dhe kunnat komma til dän siuka, är det intet prästernas skuld, som så sent blifvit kallade.
Der på inkallades Klockarne och tilspordes om de viste något sådant exempel; och svarade alla ney der till.

Sedan upsändes Notarien på Rådstugan at visa Kungl. Senaten bref, och förnimma, huru med det angifvande måtte vara beskaffat; och kom Notarien efter en stund tilbakas med helsning ifrån Magistraten at aldrig någon af them har i Kungl. Senaten sådant angifvit, hvilket de så mycket mindre haft orsak at göra, som de intet veta något exempel der på, at någon af prästerskapet vägrat sig besökia någon siuk. Hvilket the alle enhälligen betygade."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad