Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Veneriskt smittade barnhusbarn skickas till kurhuset

År 1785 fattades ett kungligt beslut om att alla barnhusbarn i Sverige skulle utackorderas till fosterhem. Under några få år kom därför de flesta av de drygt 300 barnen som bodde på Allmänna Barnhuset att utackorderas till fosterfamiljer runt om i Sverige.

Ett fåtal barn blev dock kvar, främst de svårt sjuka eller som hade någon form av funktionsnedsättning. År 1789 finns en skrivelse om att barn som smittats med veneriska sjukdomar har sänts vidare till kurhuset. En del av dessa barn har återsänts från sina fosterfamiljer. Andra kan ha varit ärftligt smittade sedan fosterstadiet eller förlossningen.

Allmänna Barnhuset noterar att de inte kan ha barnen intagna på barnhuset. De har ju upphört med barnhemsverksamhet. I gengäld bekostade de dock vården av barnen, med undantag för de barn där Allmänna Barnhuset endast bidrog med ekonomisk hjälp till familjen. Där föreslås istället att stadens kassa ska bistå vid kostnader för vården.

 I dokumentet står följande:

Med venerisk smitta beträffade Barn intagande på Curhuset

Inspector Rosenlöf får ej wägra emottagandet på Sjukhuset af sådana, som dit remitteras af Öfwerståthållare Embetet i Politie ärender, hwarest Direction har at anmäla hwar särskilt Casus, då med samma utsättas för hwilka, Direction i första Classen betala Courhuskostnaden och för hwilka i den sedermera den skjer af Stadens medel.

2:o Som flera gångor händt, at uttingade Barnhus Barn med venerisk smitta inkommit ifrån landet, hwilka, såsom äfwentyrlige at wårdas inom hus, straxt böra til Curhuset befordras, men den olägenhet därwid mött, at Politie-Collegium, som ej straxt kunnat anlitas om remiss, lagdt hwarjehanda hinder i wägen, då anmälan därom skjedt;

 Och Direction, som hwarken kan wägra, at återtaga sådana Barn, eller hysa dem innom hus, hwarest någon Curinrättning, i anseende til befarad smitta äfwen wore både wådelig och för mycket kostsam, wid sådana tilfällen tarfwar en snar handräckning; så anhålles ödmiukast, at bemälte Collegium, måtte undfå befallning, at owägerligen meddela sådana remisser, enär Direction sig derom anmäler; och at Inspector Rosenlöf äfwen må blifwa förståndigad, at emedlertid emottaga sådana Barn, emot interims Remiss.

Den kostnad, som erfordras til Barns Curerande af denna Class, lärer wäl Barnhuset ej kunna undwika at widkännas, emedan de äro antagna under dess fulla wård.

Sådana Barn åter, som under föräldrars, eller under anhörigas, egen wård, endast njuta månateligit underhåll, af hwilka flera tillika med deras mödrar eller Fostermödrar, äfwen kunna wara med lika smitta beswärade, kan Direction icke anse sig mera lika tilhöriga, och Barnhusfonden den följagteligen ej pligtig, at för dem widkännas någon annan utgift, än den bewiljade fostringshjelpen. Men som det skulle wara äfwentyrligt, at lemna sådana ohulpna, enär de sig om hielp anmäla; så föreslås ödmjukast, at med dem på enahanda sätt må förhållas; dock så at Hospitalet för dem må njuta ersättning af Stadens cassa, lika med andra Patienter af den allmänna hopen, hwaribla[n]d dessa ostridigt äro at räkna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad