Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Fredrika Bremer gör research om det krigsdrabbade Danmark

Den 1 februari 1864 marscherade 60 000 tyska soldater in i hertigdömet Schleswig efter att danskarna vägrat lämna över kontrollen över området.

När kriget börjar vill tidningen Den Svenska Arbetaren göra flera djuplodade reportage om Danmark och till sin hjälp tar de den världsberömda författaren Fredrika Bremer. I sin jakt på information om Danmark och danskarna skriver Fredrika Bremer det här brevet till den danska konsuln i Stockholm, en herr Davidsson. 


Thorsdag d. 3dje Febr 1864

Herr Consul Davidsson!

Om några dagar hoppas även jag få komma med bidrag till de danska soldaternas beklädnad, men i dag kommer jag till den danska Consuln endast med en begäran, i hvilken jag dock tror att han skall gerna gåmig till mötes! Man önskade neml. att, i en af våra tidningar ”den Svenska Arbetaren” skrifva åtskilligt för att lifva intresset för Danmark och dess folk i synnerhet genom framhållande af yttringarne i dess nationella lif. Man önskade säga något om dess nyare historia och åtskilliga yttringar af folkets egendomliga politiska lynne och lif, om Dannebrogsfanan och dess uppkomst, om ”den tappre landssoldat” och anföra hela det lilla poemet och dess musik, teckna några af de mest utmärkta af dess nu tids män, m.m. Men dansk litteratur, som ge upplysning härom felas alldeles. Skulle ej Herr Consuln kunna och vilja meddela oss några böcker, broschyrer eller tidskrifter till vägledning härutinnan? Vi skulle vara hiertl. tacksamma härför. Att de skola vänligt handhafvas och riktigt och snart återlemnas till deras ägare derföre åtager jag mig att svara. Svar härå skall jag taga mig friheten efterhöra hos Hr Consuln i morgon eller i öfvermorgon. Tänk emedlertid på oss härvid till det bästa, ty vi vilja, i allt hvad vi förmå, tänka, skrifva, tala, sticka m. m. för våra danska bröders bästa!

Med utmärkt högaktning

Fredrika Bremer

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad