Text
Författare: Westling, Carl. Stockholms stadsarkiv

Angelo Georges funnen i "ett tillhåll för straffade och illa kända sysslolösa manspersoner och lösaktiga kvinnor af sämsta slag"

Den 22 november gör polisen något som kan liknas vid en razzia på Döbelnsgatan 41. Grannarna har klagat över att där finnes straffade män och prostituerade kvinnor som super och för oväsen. Bland de som grips under razzian finns Angelo Georges, 24 år. Det uppdagas att han saknar sysselsättning och medel att försörja sig själv och därmed är att betrakta som lösdrivare. 

Polisrapporten renskriven:

"Förhörsprotokoll Lördagen den 23 November 1901.

Af öfverkonstapeln August Emil Karlsson instäldes inför mig den 23 november 1901 f. matrosen Angelo Augustino Georges af följande anledning:

Sedan flera år tillbaka hade huset N. 41 vid Döbelnsgatan utgjort ett tillhåll för straffade och illa kända sysslolösa manspersoner och lösaktiga kvinnor af sämsta slag, hvilka nattetid förde dryckeslag, skrik och oväsen såväl inom i sagde hus varande lägenheter, som å dess gård, samt i trappor och portgångar, hvarjemte icke sällan händt att fredliga personer, som passerade fram Döbelnsgatan förbi sagde hus blifvit af sig derstädes uppehållande lösaktiga kvinnor och deras manliga beskyddare tilltalade och förolämpade, samt mången gång öfverfallne.

Med anledning af det oordentliga och farliga lefverne som fördes inom sagde hus, hvilket verkade i hög grad störande för närboende personer, hade den 12 dennes en af i närheten boende husegare och hyresgäster utfärdad masspetition inkommit till Öfvetståthållare Embetet, med anhållan om Embetets snara och kraftiga ingripande mot oordningarne och osedligheten i detta hus, hvilken petition remitterats till poliskommissariens i 5te distriktet för utredning. Under utredningen hade framgått att hos flera i sagde hus boende personer inhystes dylikt löst folk af båda könen, men att den svåraste härden för oordningarne vore att söka hos å nedre botten boende enkan Emilia Widlund, hos hvilken ett flertal sysslolösa straffade manspersoner och prostituerade kvinnor hade tillhåll, samt dryckesslag skrik och oväsen nästan dagligen förekommo och påtagligen osedlighet i hög grad bedrefves.

I anledning häraf hade flera polismän från prostitutionsafdelningen, med biträde af konstaplar från 5te distriktet beordrats att Fredagen den 22 dennes kl. 8 e. m. verkställa undersökning i ofvansagde hus, dervid flera såväl män som kvinnor anhållits, deribland bemälde Georges, hvilken anträffades i förenämnda enkan Widlunds lägenhet tillsammans med flera andra manspersoner och lösaktiga kvinnor och som Georges tillika var i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle, samt syntes föra ett i hög grad oordentligt och lättjefullt lefnadssätt blef han för lösdrifveri anhållen.

Om Georges får vidare anföras:

Att han enligt meddelande i Polisunderrättelser för detta år N. 120 D. 6 frigifvits den 20 sistlidne  september från Kronohäktet å Långholmen efter undergånget fängelsestraff för vägran att åtlyda förmans i tjensten gifna befallning, honom ådömdt af Kongl. Flottans Krigsrätt härstädes; samt

Att han den 18 februari 1899 af vederbörande stadsfiskal härstädes och den 15 septemeber samma år af Konungens Befallningshavare i Örebro län meddelats varningar för lösdrifveri, som sedermera kungjorts i Polisunderrättelser.

Hörd häröfver förklarade Georges:

Att han medgåfvo, att han vore i saknad af arbete, bostad och medel till uppehälle;

Att han erkände, att han under senare tiden tidtals uppehållit sig i huset N. 41 vid Döbelnsgatan i sällskap med prostituerade kvinnor; samt

Att han vidgingo hvad i öfrigt om honom i öfrigt här anförts.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Angelo Agostino Georges att han är född den 24 Januari 1877 i Göteborgs stad och Haga Församling samt son af franske undersåten, negern Josef Agostino Georges och dennes hustru Elna Kobel, ogift, att han är senast mantalsskrifven och jemväl kyrkoskrifven i Stockholms och Skeppsholms församling;

Att han vistats i föräldra hemmet till 1898 och 15 år gammal konfirmerats i Katolska församlingens kyrka härstädes, att han två månader under våren 1892 haft anställning som springgosse hos kapphandlanden Gierons enka N. 57 Westerlånggatan, hvarefter han följt modern, som innehaft skjutbana i landsorten sommartider och under vintern sysslolös uppehållit sig här i staden; att han den 5 December 1899 blifvit anvärfd som matros vid Kongl. Flottans station här i staden, der han tjenat till i början af innevarande November månad, då han såsom ”utstraffad” erhållit afsked; samt att han derefter helt och hållet saknat sysselsättning."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad