Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Angelo Georges, 22 år, varnas för lösdriveri 1899

Angelo George, i folkbokföringen även kallad Angelus Augustin Georges Kobel, varnas här för lösdriveri efter att ha blivit anklagad för stöld i en butik på Stora Nygatan.

Polisrapporten renskriven:

"Förhörsprotokoll Lördagen den 18 Februari 1899

Af öfverkonstapeln Carl Oscar Andersson instäldes inför mig den 18 februari 1899 kringgående handlanden Angelo Augustino Georges af följande anledning:

Bemälde Georges hvilken vore i saknad af arbete och medel till uppehälle samt sedan längre tid tillbaka strukit omkring sysslolös här i landet hade sistlidne gårdag anhållits af konstapeln No 145 Hillman å Hötorget enär Georges vore efterspanad af detektivpolisen.

Ogifta Klara Henricsson som är anställde i fru Vilhelmina Rylanders hvitvaruhandel i huset No 30 vid Stora Nygatan, hade nemligen anmält, att hon torsdagen den 19 sistlidne Januari på eftermiddagen blifvit ur ett olåst lagerrum innanför sagde butik, frånstulen ett okändt antal näsdukar samt att hon för tillgreppet angaf Georges, hvilken tillika med en annan mansperson vid angifna tillfälle varit inne i butiken, enär han emot förbud inträngt i lagerrummet och, då hon hotat tillkalla polis, sprungit ut derifrån genom butiken och ut på gatan, hvarefter de båda männen i sällskap skyndsamt aflägsnat sig, och hade dervid Georges näsdukar stoppade under sin påhafda kavaj.

Häröfver hörd, förklara Angelo Augustinos Georges:

Att han medgåfve, det han vore i saknad af arbete och medel till sitt uppehälle, samt

Att han erkände det han vid angifna tillfället i sällskap med för stöld straffade f. sjömannen Frans Gustaf Leonard Johansson-Örn-Åkerblom innevarit i förutnämnde butik der de frågat efter priset på näsdukar och att han, oaktadt biträdet i butiken sökt hindra honom, gått in i lagerrummet men förnekade, att han der tillgripit några näsdukar och påstode, att han gått in i lagerrummet endast i afsigt att se på näsdukar.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Angelo Augustino Georges att han är född den 24 januari 1877 i Göteborgs stad Haga församling samt son af franske undersåten, negern Josef Augustino Georges och dennes hustri Elna Kobel, ogift, att han är senast mantalsskrifven och jemväl kyrkoskrifven i Örebro stad, att han till 1898 vistats hos föräldrarne och vid 15 års ålder konfirmerats i Katolska församlingen härstädes. Att han två månader under 1892 haft anställning som springgosse hos kapphandlanden Gierons enka, No 57 Vesterlånggatan; att han sedermera följt modern som innehaft skjutbana, i landsorten, sommartiden och under vintrarne uppehållit sig här i staden utan sysselsättning; samt att han sedan sistlidne höst gått omkring dels i landsorten och dels här i staden och till salu utbjudit diverse kramvaror."

Georges blev inte dömd för stölden, men varnades för lösdriveri.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad