Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Kongl. maj:ts nådige Bref til Öfwer-Ståthållaren och samtelige Landshöfdingarne angående medel til en Evangelisk Kyrkas byggande i Constantinopel och Slafwars utlösen" 1741

I brevet till höger ger riksdagen order om att alla hushåll och församlingar i Sverige ska hjälpa till med pengar för byggandet av en protestantisk kyrka i Konstantinopel, dagens Istanbul.

Konstantinopel var då den multietniska huvudstaden i det Osmanska riket, ett väldigt imperium som sträckte sig över större delen av Mellanöstern, Nordafrika och sydöstra Europa. Majoriteten av invånarna i riket hade islam som sin religion.

Igenom att bygga en protestantisk kyrka i Konstantinopel hoppas den svenska regeringen kunna ge de många svenskar som vistas i staden en fast plats är de kan få kristlig ”Siela-Wård”.

I brevet hittas också en bestämmelse om att man från och med nu ska börja utta en årlig kollekt "öfwer hela Sweriges Rike" till en fond som har som syfte att understödja och friköpa svenskar som hamnat i slaveri inom det osmanska väldet.

Brevet är underskrivet 1741 av den dåvarande svenska kungen Fredrik I. Först 1757 inköptes en tomt i Konstantinopel. Någon regelrätt kyrka uppfördes aldrig här. Det hus som fanns på tomten användes istället som svenskt ministerresidens. Tomten, och de palats som nu står där (den ursprungliga byggnaden brann ned 1818), är fortfarande den svenska statens egendom och fungerar idag som Sveriges ambassad i Istanbul.

"FRIEDRICH med GUDS Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. Landt-Grefwe til Hessen etc etc.
 
/…/

Oss hafwa Riksens Ständer så wäl wid Riksdagen År 1739. som ock wid nyss överståndne Riksdag under then 22. sidstledne Augusti i underdånighet förestält thet the inhämtat i hwad slätt och uselt tilstånd then Ewangeliske Församlingen i Constantinopel sig befinner; Och som det till GUDS Namns ära och många Siälars befrielse ifrån ewig wåda mycket bidraga skulle, at en Ewangelisk Kyrka therstädes upbygdes, hwarest Gudstiensten ordenteligen underhållas kan för them som dels til Församlingens förswar, dels ock til des skötande tiena, jemwäl och för Wåre Swenske och andra Nationer utaf Wår Protestantiska Lära, the ther årligen til en myckenhet för handel skul til Constantinopel anlända, eller och under et swårt slafweri äro bundne, och til theras Siäla-Wård intet understöd äga; Så hafwa Riksens Ständer i anseende thertil för en gång bewiljat til samma Christeliga wärks thesto mera befrämjande Twå Öre Silfwemynt af hwart Matlag, både på Landet och i Städerne öfwer hela Sweriges Rike, Hwar wid Präste-Ståndet af nit och ömhet för thenna angelägenhet sig på thet sättet förenat, at hwar Pastor för sig nästkommande År härtil förskjuter åtminstone Tolv Öre Silfwermynt; Giörandes sig Riksens Ständers thet säkra hopp, at en hwar lärer med gladt hierta thesse pennningar utgifwa, och efter råd och ämne något ytterligare efter egit behag härtil sammanskiuta. Wår Nådige wilje och Befalning är förthenskul at I, uti Edert Nådigst anförtrodde Län, dragen behörig försorg thet härtil särskilte Stamböcker eller längder måge uprättas; hwaruti Cronobetienterne, som thesse penningar på landet komma at upbära, uti ena columnen anteckna hwad som i följe af thenna bewilning erläggas, och uti then andre upskrifwa hwar och en, hwad han af Christelig gifmildhet och god wilja ther utöfwer härtil bidrager: kommandes thesse medelat stå under Wårt och Riksens Canszli Collegi disposition, med hwilket I härom hafwen at correspondera; emedan omsorgem om thesse medels indragande och ut remitterande til theras rätta behof bemälte Collegio är updragit. Theslikes och som Riksens Ständer hålla före, at hwar Kyrka i Riket til thetta Christeliga wärck kunde aflåta någon penning, neml. the mäst förmögna Twå och Tre daler, mindre förmögne En Daler, och minst förmögne Sexton öre, alt Silfwermynt; jemwäl och för godt funnit, at til usla slafwars understöd och utlösen, en Årlig collect i fyra År öfwer hela Sweriges Rike, äfwen ifrån de församlingar, som eljest för Collecter äro befriade nu utskrifwas måtte; Så hafwe Wi och låtit afgå Wåre Nådige ordres til samtelige confistorierne, at om thesse kyrko medeles och Collecters insamlande draga behörig försorg: hwilket Wi Eder äfwen til underdånig efterrättelse i Nåder tilkänna gifwa welat. Och wi befalle Eder Gud Alsmäktig Nådeligen. Stockholm i Råd-Cammaren then 12. Octobris 1741."

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad