"Publication, Angående The Swenske Siömäns utlösen, som under främmande Flagg blifwa fångne" 1748
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Publication, Angående The Swenske Siömäns utlösen, som under främmande Flagg blifwa fångne" 1748

Svenska sjömän i utländsk tjänst som hamnat i afrikanskt slaveri får från och med nu klara sig själva. Den svenska staten kommer inte, som tidigare varit fallet, gå in och lösa ut dem. I publikationen som går att läsa i renskrivet format nedan och i original genom att klicka på bilden ovan.

Att svenska och andra europeiska sjömän som seglade på Medelhavet förslavades av nordafrikanska kapare var inget ovanligt under den tidigmoderna epoken. Över ett tusental svenskar försmäktade under 1600- och 1700-talen som slavar i Nordafrika.

Såsom Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegium medelst skrifwelse af then 30. sidstledne Maji wid handen gifwit, huru som Hans Kongl. Maj:t, i anseende til the wid Swenska undersåtars utlösen förekommande swårigheter, enär the under främmande Flagg, til någon af the Africanske Republiquer uti Slafweri upbringas, i Nåder för godt funnit, thet et sådant påbud fordersammeligen utfärdas bör, at hwilken Swensk Undersåte under främmande Flagg, råkar blifwa upbragt och fången, thensamme har at skylla sig sielf, om han icke hos Rederiet, uti hwilkets tienst han blifwit brukad, förut en fri utlösen sig förbehållit; Altså warder uppå wälbemälte Kongl. Collegi begäran, til underrättelse och warning för alla Swenske til siözs tienande Undersåtar, härmedelst allmänneligen kungiordt, at the af them, som med wederbörligit tilstånd komma at gå utomlands, måge så mycket nogare taga sig til wara för främmande tiensts antagande, som, i fall the under thensamma, warda uti Slafweri bragte, the icke utan mycken swårighet kunna blifwa på annat sätt utlöste, än så wida the eljest, som ofwannämnt är, sig en sådan lösen förbehållit, hälst brist uppå medel och tilfällen, at i någon måtto komma them til hielp sådant aldeles förbiuder, och the således, såsom sjelfwe wållande til den nöd och lidande the kunna warda underkastade, ingen annan än äfwen sig sielfw therföre hafwa at skylla. Stockholm af. Kongl. Slotts-Cancelliet then 20. Junii 1748.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad