Text
Författare: Dahlberg, J.. Stockholms stadsarkiv

Hilda Alvhilda Larsson rymmer från Drottning Sofias skyddshem - polisrapport

Den 8 april 1916 kommer 21-åriga Hilda Alvhilda Larsson in på polisens detektivstation och säger att hon vill att polisen skall hjälpa henne att befrias från Drottning Sofias skyddshem. Larsson hade frivilligt placerats där efter att hon avtjänat ett fängelsestraff 1915. Hon uppger flera skäl till varför. Vill du veta mer om hennes vistelse på skyddshemmet - läs polisrapporten!

I Rotemansarkivet står kvinnan ifråga som Hilda Alvilde Larsson, född 20 februari 1895 i Norge. Hon är skriven på Drottning Sofias skyddshem 1915 till 1919. Hemmet låg på dåvarande adress Högbergsgatan 39a, fastigheten Dykärret Större 7.

Så här står det i 1923 års upplaga av Nordisk familjebok, Uggleupplagan, band 35 om Drottning Sofias skyddshem:

Drottningens skyddshem, urspr. Hemmet för frigifna kvinnor i Stockholm, grundlagdt 1860 af dåv. hertiginnan af Östergötland, sedermera drottning Sofia, har till ändamål att lämna vård och skydd åt kvinnor, som straffats för brott eller af polismyndighet varnats för begångna förseelser, men lämna hopp om förbättrad vandel. Äfven unga kvinnor, som icke straffats eller varnats, kunna på styrelsemedlems förslag intagas i hemmet, därest de hemfallit åt brottslig vanart och ej öfverskridit sitt 18 :e eller i undantagsfall sitt 21 :a år. Kvinna, som hängifvit sig åt lösaktigt lefnadssätt, intas icke i hemmet. Anhållan om intagning ställes till husmodern. Vistelsen vid hemmet beräknas till omkr. ett år. Skyddslingarna erhålla religions- och skolundervisning samt utbildning i kvinnliga slöjder. Hemmet söker vid skyddslings afgång bereda henne arbetsanställning och utrustar henne med nödig beklädnad. I allmänhet skall års-afgift erläggas, men härifrån kan befrielse lämnas. Hemmet är förlagdt i egen fastighet, huset nr 39 A vid Maria Högbergsgata, i Stockholm, till hvilken fastighet hör en större trädgårdstomt. Hemmets tillgångar uppgå till omkr. 100,000 kr. Plats finnes för omkr. 12 skyddslingar.
V. A-t.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad